Druki do pobrania/Formularze

Dla kandydata do pracy / For the person applying for employment
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [KWESTIONARIUSZ] / Personal questionnaire for the person applying for employment [QUESTIONNAIRE]
  2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy/  Information on personal data processing [KLAUZULA]/[CLAUSE]
  3. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [OŚWIADCZENIE] /Statement on primary place of employment [STATEMENT]
Konkursy/awanse/przeniesienie
 1. Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisku nauczyciela akademickiego [WNIOSEK]
 2. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej [PROTOKÓŁ]
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury awansu wewnętrznego/ ponownego zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku na czas nieokreślony / przeniesienia na stanowisko w innej grupie pracowników Uniwersytetu [WNIOSEK]
Związane z nawiązaniem stosunku pracy
   1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [doc]
   2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [KANDYDAT_PL][KANDYDAT_EN]
    • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO_PL][RODO_EN]
   3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika [PRACOWNIK] [PRACOWNIK_EN]
    • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO_PL]/[RODO_EN]
   4. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokumenty [PL][EN]
   5. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – [PL][EN]
   6. Oświadczenie o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna [pdf]
   7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy, regulaminem wynagradzania oraz procedurą antymobbingową [PL] [EN]
   8. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [PL][EN]
   9. Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [PL], [EN]
   10. Oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o podstawowym miejscu pracy [PL][EN]
   11. Oświadczenie pracownika, dla którego NIP pozostaje identyfikatorem do celów podatkowych [pdf]
   12. PIT- 2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. [PDF] [EN_Tłum_pomocnicze], Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia na podstawie art. 13 RODO [RODO_PIT]
   13. Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto/ Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych [doc]
   14. Skierowanie na badania lekarskie [doc][pdf]
   15. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – [doc]
   16. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach umowy nielimitowanej [WNIOSEK]
   17. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [WNIOSEK]
   18. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [doc]
   19. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego [WNIOSEK]
   20. Wniosek o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez stosowania zwolnienia [WNIOSEK]
   21. ZUS ZUA [pdf]
   22. ZUS ZCNA [pdf]
Związane z rodzicielstwem
   1. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem [docx]
   2. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego [docx]
   3. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego dla dla ojca dziecka, którego matka zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego [docx]
   4. Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego [docx]
   5. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, składany przez pracownicę matkę po porodzie [docx]
   6. Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego [docx]
   7. Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy [docx]
   8. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego [docx]
   9. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego dla rodziców adopcyjnych [DOCX]
   10. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi ojcu [doc]
   11. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w całości lub w części [doc]
   12. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego [doc]
   13. Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego [doc]
   14. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego [doc]
Związane z wykonywaniem pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
   1. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego [PL][EN]
   2. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
    • zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego [INFORMACJA]
    • wzór wniosku o uzyskanie zgody Rektora UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy – [wzór_wniosku]
   3. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni [Wniosek_profesor_uczelni]
   4. Wniosek w sprawie nadania statusu profesora zwyczajnego [WNIOSEK]
   5. Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury: awansu wewnętrznego, ponownego zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku na czas nieokreślony, przeniesienia na stanowisko w innej grupie pracowników Uniwersytetu [WNIOSEK]
   6. Podanie o urlop naukowy w celu: odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego/dydaktycznego; uczestnictwa w konferencji; uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej; uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz [WZÓR_PODANIA], [APPLICATION]
   7. Wniosek o płatny urlop dla poratowania zdrowia [WNIOSEK]
Urlop naukowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, prowadzących w ramach obowiązków działalność naukową
 1. Podanie o urlop naukowy w celu: odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego/dydaktycznego; uczestnictwa w konferencji; uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej; uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz [WZÓR_PODANIA], [APPLICATION]
Zmiana danych osobowych
  1. Zgłoszenie zmiany danych osobowych [doc]
  2. Zgłoszenie zmiany dowodu osobistego [doc]
Informacje o nadaniu stopni
  1. Informacja o nadaniu stopnia doktora [DR]
  2. Informacja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego [DR HAB]
Dodatki do wynagrodzeń
 1. Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu wieloletniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy [doc]
 2. Wniosek o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych [doc]
 3. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego [WNIOSEK]
 4. Kwestionariusz rejestracyjny dla pracowników Uniwersytetu z niepełnosprawnością oraz polecenie wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności pracownika dostępne są na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wynagrodzenie uzupełniające
 1. Oświadczenie dotyczące zaangażowania czasowego w programach, projektach lub przedsięwzięciach [OŚWIADCZENIE]
 2. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego w programach, projektach, przedsięwzięciach [WNIOSEK]
 3. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego poza programami, projektami lub przedsięwzięciami [WNIOSEK]
 4. Wniosek o oddelegowanie pracownika do realizacji zadań w programie, projekcie lub przedsięwzięciu [WNIOSEK]
 5. Zakres zadań powierzonych pracownikowi [ZAKRES_ZADAŃ]
 6. Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego określonego stawką godzinową lub dzienną [ZLECENIE_WYPŁATY]

Tabela stawek kwotowych oraz szczegółowe kryteria stanowiące podstawę obliczania wynagrodzenia uzupełniającego- Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 75 Rektora UW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Tabela stawek godzinowych osób zatrudnionych w programach, projektach lub przedsięwzięciach w trybie § 2 ust. 5 pkt 3, według ról, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 14-22 zarządzenia – Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 75 Rektora UW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Odznaczenia i Nagrody
  1. Wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” [doc], [pdf]
  2. Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia [doc], [pdf]
  3. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [doc]
  4. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (2019) [WZÓR_WNIOSKU]
   1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o niekaralności [DRUK]
   2. oświadczenie dot. określenia udziału procentowego w powstaniu osiągnięcia (dot. nagrody zespołowej) [DRUK]
Inne
 1. Karta obiegowa[doc]
 2. Skierowanie na dodatkowe badania lekarskie pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne dla celów służbowych [docx]
 3. Wniosek dotyczący zatrudnienia w ruchomym czasie pracy [docx]
 4. Wniosek o wydanie Rp-7, świadectwa pracy, zaświadczenia o studiach doktoranckich [doc]
 5.         Oświadczenie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – 50% koszty uzyskania przychodu
 6. Z-15A wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  [Z-15A_2018]
 7. Z-15B wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny [Z-15B_2018]