Druki do pobrania/Formularze

Dla kandydata do pracy / For the person applying for employment
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [KWESTIONARIUSZ] / Personal questionnaire for the person applying for employment [QUESTIONNAIRE]
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [INFORMACJA] / Information on the processing of personal data [INFORMATION]
  3. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [OŚWIADCZENIE] /Statement on primary place of employment [STATEMENT]
  4. Ankieta kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego [ANKIETA]/Questionnaire for a candidate to the position of Full Professor [QUESTIONNAIRE]
Związane z nawiązaniem stosunku pracy
   1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [doc]
   2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [KANDYDAT][KANDYDAT_EN]
   3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika [PRACOWNIK] [PRACOWNIK_EN]
   4. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokumenty [doc]
   5. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – [docx]
   6. Oświadczenie o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna [pdf]
   7. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [doc]
   8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą antymobbingową [docx]
   9. Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [PL]
   10. Oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o podstawowym miejscu pracy [pdf]
   11. Oświadczenie pracownika, dla którego NIP pozostaje identyfikatorem do celów podatkowych [pdf]
   12. PIT- 2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. [pdf]
   13. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy obowiązującego w Uniwersytecie Warszawskim [pdf]
   14. Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto/ Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych [doc]
   15. Skierowanie na badania profilaktyczne [doc][pdf]
   16. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – [doc]
   17. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach umowy nielimitowanej [docx]
   18. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [docx]
   19. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [doc]
   20. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego [doc]
   21. ZUS ZUA [pdf]
   22. ZUS ZCNA [pdf]
Związane z rodzicielstwem
   1. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem [docx]
   2. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego [docx]
   3. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego dla dla ojca dziecka, którego matka zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego [docx]
   4. Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego [docx]
   5. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, składany przez pracownicę matkę po porodzie [docx]
   6. Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego [docx]
   7. Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy [docx]
   8. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego [docx]
   9. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi ojcu [doc]
   10. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w całości lub w części [doc]
   11. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego [doc]
   12. Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego [doc]
   13. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego [doc]
Związane z wykonywaniem pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
   1. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego [arkusz]
   2. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
    • Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego [doc]
    • wzór wniosku o uzyskanie zgody Senatu UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia – załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Senatu UW – [doc]
    • wzór wniosku o uzyskanie zgody Rektora UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia – załącznik nr 2 do uchwały nr 6 Senatu UW – [doc]
   3. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego [WNIOSEK_DOC]
   4. Wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego [doc]
   5. Wniosek w sprawie awansu na stanowisko profesora zwyczajnego [doc]
   6. Podanie o urlop naukowy w celu: odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego/dydaktycznego; uczestnictwa w konferencji; uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej [wzór_podania]
   7. Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika wnioskującego o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia [skierowanie]
Zmiana danych osobowych
  1. Zgłoszenie zmiany danych osobowych [doc]
  2. Zgłoszenie zmiany dowodu osobistego [doc]
Informacje o nadaniu stopni
  1. Informacja o nadaniu stopnia doktora [docx], [pdf]
  2. Informacja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego [xlsx], [pdf]
Minimum kadrowe
  1. Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego na kierunku studiów [doc]
  2. Tabela- minimum kadrowe [xls]
Konkursy
  1. Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisku nauczyciela akademickiego [doc]
  2. Wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego [doc]
  3. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej [doc]
Dodatki do wynagrodzeń
  1. Wniosek w sprawie przyznania dodatku specjalnego [doc]
  2. Wniosek w sprawie przyznania jednorazowego dodatku specjalnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi [doc]
  3. Wniosek w sprawie przyznania dodatku zadaniowego [doc]
  4. Kwestionariusz rejestracyjny dla pracowników UW w sprawie przyznawania dodatków specjalnych[pdf] Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie przyznawania dodatków specjalnych pracownikom UW [pdf]
Odznaczenia i Nagrody
  1. Wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” [doc], [pdf]
  2. Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia [doc], [pdf]
  3. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [doc]
  4. Wniosek o nagrodę Ministra (2016) [docx]
Inne
 1. Karta obiegowa[doc]
 2. Skierowanie na dodatkowe badania lekarskie pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne dla celów służbowych [docx]
 3. Wniosek dotyczący zatrudnienia w ruchomym czasie pracy [docx]
 4. Wniosek o wydanie Rp-7, świadectwa pracy, zaświadczenia o studiach doktoranckich [doc]
 5.         Oświadczenie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – 50% koszty uzyskania przychodu
 6. Z-15A wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  [Z-15A_2018]
 7. Z-15B wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny [Z-15B_2018]