Informacje przydatne w trakcie zatrudnienia

Czas pracy

Nauczyciele akademiccy (w tym pensum)

Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, różne rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Senat Uniwersytetu Warszawskiego.Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych wynosi 210 godzin dydaktycznych, dla pracowników zatrudnionych na stanowisku docenta – 270 godzin dydaktycznych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wykładowcy i starszego wykładowcy – 360 godzin dydaktycznych, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów – 540 godzin dydaktycznych;

Godzina dydaktyczna jest równa 45 minutom z tym, że dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może ustalić współczynniki przeliczeniowe (mnożniki godzin dydaktycznych) nie większe niż 1,5.

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uniwersytet Warszawski stanowi podstawowe miejsce pracy, Rektor może obniżyć roczny wymiar zajęć dydaktycznych na zasadach określonych w Uchwale nr 249 Senatu UW w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim z tym, że poza wyjątkowymi przypadkami, uzasadnionymi ważnym interesem Uniwersytetu, Rektor nie udziela zniżek pensum nauczycielom wykonującym dodatkowe zatrudnienie (w rozumieniu art. 129 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) lub prowadzącym działalność gospodarczą.

W przypadku prowadzenia przez nauczyciela akademickiego zajęć w wymiarze przekraczającym ustalony proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia obowiązkowy roczny wymiar godzin dydaktycznych, powstają godziny ponadwymiarowe, za które pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Rozliczenie czasu pracy w projektach realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej: pobierz.

Dla celów rozliczenia czasu pracy w projektach realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyjmuje się, że maksymalna roczna liczba godzin produktywnych w roku przypadająca na pełen etat, którą można obciążyć budżet projektu wynosi 1720 godzin. Liczba godzin pracy poświęconych na realizację wszystkich projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których dany nauczyciel bierze udział nie może przekroczyć 73 godzin w miesiącu i 876 godzin w roku, co stanowi ok 51% produktywnego czasu pracy nauczyciela akademickiego. Dopuszcza się możliwość przepracowania na rzecz projektu/ów finansowanych ze źródeł zewnętrznych większej liczby godzin w miesiącu niż 73, pod warunkiem uzyskania przez nauczyciela akademickiego zniżki pensum. powrót do: Czas pracy

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

W Uniwersytecie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obowiązują następujące normy czasu pracy:

 1. dla pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza lub starszego dokumentalisty – 36 godzin tygodniowo;
 2. dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  1. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy;
  2. do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca w systemie równoważnym czasu pracy;
 3. tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;
 4. pracownik musi mieć zagwarantowany przynajmniej 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy i minimum 35-godzinny odpoczynek tygodniowy.

W Uniwersytecie pora nocna obejmuje godziny od 22:00  do 6:00 rano.
powrót do: Czas pracy

Wynagrodzenie

Zasady wynagradzania (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki specjalne, dodatki projakościowe, dodatki funkcyjne)

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Uniwersytetu uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

Dla nauczycieli akademickich składniki wynagrodzenia wypłacane są co do zasady miesięcznie z góry. Minimalne stawki wynagrodzeń określa tabela będąca załącznikiem do ww. rozporządzenia: [TABELA].

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składniki wynagrodzenia wypłacane są miesięcznie z dołu. Minimalne stawki wynagrodzeń określa tabela będąca załącznikiem do ww. rozporządzenia:[TABELA]

Składnik wynagrodzenia Komu przysługuje Podstawa prawna
Wynagrodzenie zasadnicze przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
 Dodatek za staż pracy przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
 Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
 Dodatek brygadzistowski (funkcyjny) przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
 Premia regulaminowa % przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

zarządzenie Rektora UW nr 2 z dnia 14.04.1994 r. w sprawie zasad i trybu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Premia regulaminowa kwotowa Administracji Centralnej i Wydziałów przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

zarządzenie Rektora UW nr 2 z dnia 14.04.1994 r. w sprawie zasad i trybu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Dodatek specjalny przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

zarządzenie nr 77 Rektora UW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatków specjalnych pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. Nr 10, poz. 340).

Jednorazowy dodatek specjalny przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

zarządzenie nr 77 Rektora UW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatków specjalnych pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. Nr 10, poz. 340).

Dodatek do wynagrodzenia (projakościowy KNOW) przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi § 20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
Dodatek zadaniowy projektowy przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych (tekst jednolity: Monitor UW z 2010 r. Nr 7, poz. 175)
Jednorazowy dodatek zadaniowy projektowy przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych (tekst jednolity: Monitor UW z 2010 r. Nr 7, poz. 175)
Wynagrodzenie uzupełniające projektowe przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych (tekst jednolity: Monitor UW z 2010 r. Nr 7, poz. 175)
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (z rozliczenia pensum) przysługuje nauczycielom akademickim rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

zarządzenie nr 78 Rektora UW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych (Monitor UW z 2012 r. Nr 10, poz. 341)

Dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach komisji rekrutacyjnych – Rekrutacja przysługuje nauczycielom akademickim rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
Dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi przysługuje nauczycielom akademickim rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
Promotorstwo przysługuje nauczycielom akademickim rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 48)

Opracowanie recenzji i opinii w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora przysługuje nauczycielom akademickim rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 48)

Opracowanie recenzji lub ocena dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego przysługuje nauczycielom akademickim rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
Dodatki za godziny nadliczbowe przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)
Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
Dodatek za pracę w systemie zmianowym przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063)
Nagroda Rektora 2% przysługuje nauczycielom akademickim art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm)

Uchwała nr 266 Senatu UW z dnia 26 września 2007 r w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora UW dla nauczycieli akademickich

Nagroda Rektora 1% przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi  art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm)
Nagroda jubileuszowa przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi art. 156 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm)

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania (Dz. U. nr 169 z 2006 r. poz. 1211)

powrót do: Wynagrodzenie

Zasady wynagradzania w projektach finansowanych se środków Unii Europejskiej (wytyczne dot. wynagradzania w projektach)

Zasady wynagradzania osób realizujących zadania w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej uregulowane zostały w Komunikacie_Rektora_Uniwersytetu Warszawskiego_w_sprawie_zasad_rozliczania_czasu_pracy_i_kalkulowania_wynagrodzeń_osób_realizujących_zadania_w_projektach.

Wynagrodzenia ustalane są indywidualnie dla każdej osoby biorącej udział w projekcie, z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji, stażu pracy/doświadczenia zawodowego, zakresu powierzonych obowiązków (zgodnie ze stosowanymi na Uniwersytecie praktykami) oraz zgodnie z zasadami określonymi w umowach grantowych i wytycznymi finansowymi do programów lub też przewodnikami po modelowych umowach grantowych.

Ponadto w Uchwale z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, uregulowane zostały zasady przyznawania wynagrodzeń zwanych wynagrodzeniem uzupełniającym oraz dodatków zadaniowych (projektowych) finansowanych w szczególności ze projektów realizowanych w ramach programów ramowch Unii Europejskiej.

powrót do: Wynagrodzenie

Dodatek za staż pracy

Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, wówczas dodatek przysługuje za ten miesiąc. Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło w innym niż pierwszy dzień miesiąca, dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy uwzględnia się:

a) zakończone okresy zatrudnienia, na podstawie złożonych świadectw pracy;

b) inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów, od których zależą uprawnienia pracownicze (np. urlop wychowawczy, studia doktoranckie, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, praca na roli);

c) okresy asystenckich studiów przygotowawczych;

d) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

W przypadku pozostawania przez pracownika jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, wyżej wymienione okresy uwzględnia się po przedłożeniu przez pracownika oświadczenia o ich nieuwzględnieniu u innego pracodawcy [WZÓR OŚWIADCZENIA]

powrót do: Wynagrodzenie

Nagrody jubileuszowe

Pracownicy Uczelni mają prawo do nagród jubileuszowych z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:

a) za 20 lat pracy – 75 % wynagrodzenia zasadniczego;

b) za 25 lat pracy – 100 % wynagrodzenia zasadniczego;

c) za 30 lat pracy – 150 % wynagrodzenia zasadniczego;

d) za 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia zasadniczego;

e) za 40 lat pracy – 300 % wynagrodzenia zasadniczego;

f) za 45 lat pracy – 400 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wypłata nagrody następuje niezwłocznie po nabyciu do niej prawa przez pracownika. W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż dwanaście miesięcy.

Do okresu pracy uprawniającego pracownika uczelni do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okres uprawniający do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

powrót do: Wynagrodzenie

Nieobecności

Urlopy wypoczynkowe

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym w zależności od stażu pracy;
 • pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia (niepełny dzień urlopy zaokrągla się w górę do pełnego dnia);
 • pracownikowi, który został zatrudniony w ciągu roku kalendarzowego lub którego stosunek pracy ustał w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym;
 • pracownikowi podejmującemu pracę po trwającej co najmniej 1 miesiąc nieobecności spowodowanej: urlopem bezpłatnym; urlopem wychowawczym; odbywaniem zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych; tymczasowym aresztowaniem; odbywaniem kary pozbawienia wolności; nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym;
 • urlopu udziela się na dni, które są dniami pracy dla pracownika, w wymiarze godzinowym;
 • jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Nauczyciele akademiccy:

 • wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 36 dni roboczych w roku kalendarzowym;
 • prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nauczyciel akademicki uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych;
 • urlop powinien być wykorzystywany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
 • nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia;
 • nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w ciągu roku kalendarzowego lub którego stosunek pracy ustał w ciągu roku kalendarzowego przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym;
 • nauczycielowi akademickiemu podejmującemu pracę po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym.

powrót do: Nieobecności

Urlopy związane z macierzyństwem

Urlop macierzyński

 1. Pracownica, która urodziła dziecko w czasie trwania stosunku pracy ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

a) 20 tygodni, jeżeli urodziła jedno dziecko;

b) 31 tygodni jeżeli urodziła dwoje dzieci przy jednym porodzie;

c) 33 tygodni jeżeli urodziła troje dzieci przy jednym porodzie;

d) 35 tygodni jeżeli urodziła czworo dzieci przy jednym porodzie;

e) 37 tygodni jeżeli urodziła pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 1. Pracownica może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem. Stan zaawansowania ciąży pracownica ma obowiązek udokumentować zaświadczeniem lekarskim.
 2. Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie:

a) rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni tego urlopu po porodzie;

b) rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę matkę dziecka legitymują się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu przez nią co najmniej 8 tygodni tego urlopu;

c) zgonu matki dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego;

d) porzucenia dziecka przez matkę, po wykorzystaniu przez nią co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

 1. Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma również prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka jest hospitalizowana i nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem. Po ustaniu hospitalizacji matki dziecka pracownik ojciec, który korzystał z urlopu macierzyńskiego, ma obowiązek niezwłocznie pojąć wykonywanie pracy.
 2. W przypadkach wskazanych w pkt. 3 i 4 z urlopu macierzyńskiego może korzystać również inny niż ojciec dziecka członek najbliższej rodziny w rozumieniu art. 1751p.
 3. W razie hospitalizacji dziecka matka dziecka może przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego i kontynuować go po wyjściu dziecka ze szpitala.
 4. Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Urlop rodzicielski

 1. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie lub 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy porodzie.
 2. Urlop rodzicielski ma charakter fakultatywny i jest udzielany na wniosek pracownika.
 3. Z urlopu rodzicielskiego może korzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka. Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie pod warunkiem że jego wymiar łącznie nie przekroczy 32 (ewentualnie 34) tygodni.
 4. Urlop rodzicielski przysługuje również pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił o przysposobienie bądź przyjął dziecko na wychowanie w charakterze rodziny zastępczej.
 5. Urlop może być wykorzystany maksymalnie w 4 częściach, przy czym każda z części urlopu nie może być, co do zasady, krótsza niż 8 tygodni.
 6. Część urlopu rodzicielskiego nieprzekraczająca 16 tygodni może być udzielona do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.
 7. Pracownik może w czasie urlopu rodzicielskiego świadczyć pracę na rzecz pracodawcy w wymiarze nie przekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu przedłużeniu.
 8. Za czas urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Urlop ojcowski

 1. Pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko na jego wniosek przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje do ukończenia przed dziecko 24 miesięcy życia.
 2. Urlop ojcowski może być wykorzystany w dwóch częściach, przy czym każda z części nie może być krótsza niż tydzień (7 dni).
 3. Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.

Urlop wychowawczy

 1. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi będącemu rodzicem lub opiekunem dziecka w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
 2. Warunkiem nabycia prawa do urlopu wychowawczego jest posiadanie co najmniej 6 miesięcznego stażu pracy (u wszystkich pracodawców).
 3. Urlop wychowawczy jest urlopem fakultatywnym i przysługuje na wniosek pracownika.
 4. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze nieprzekraczającym 36 miesięcy i może być wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia.
 5. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego przypisany jest w sposób nieprzenoszalny do każdego z rodziców (opiekunów) dziecka. Oznacza to, że jedno z rodziców może samodzielnie wykorzystać maksymalnie do 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Nie dotyczy to sytuacji, w których drugi rodzic dziecka nie żyje, drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska bądź został tej władzy pozbawiony.
 6. Urlop wychowawczy może być podzielony na maksymalnie 5 części.
 7. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą wykorzystywać urlop wychowawczy jednocześnie, łączny wymiar urlopu nie może jednak przekroczyć 36 miesięcy.
 8. W czasie urlopu wychowawczego pracownik może świadczyć pracę lub prowadzić inną działalność zarobkową, a także uczestniczyć w szkoleniach i innych formach kształcenia jeżeli nie uniemożliwia to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
 9. Urlop wychowawczy jest urlopem nieodpłatnym. Okres korzystania z urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia zalicza się do stażu pracy pracownika.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

 1. Urlop macierzyński przysługuje z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia z wnioskiem o przysposobienie lub przyjęcia dziecka w charakterze rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego).
 2. Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może korzystać zarówno pracownica jak i pracownik.
 3. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wymiarze:

a) 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka;

b) 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia 2 dzieci;

c) 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia 3 dzieci;

d) 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia 4 dzieci;

e) 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia 5 dzieci.

 1. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, w stosunku do którego odroczono obowiązek szkolny – do ukończenia 10 roku życia.
 2. Bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownikom przysługuje urlop rodzicielski.

powrót do: Nieobecności

Urlopy naukowe

Nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o udzielenie płatnych urlopów naukowych:

 1. urlop naukowy płatny w celu przeprowadzenia badań – urlopu udziela Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w Uniwersytecie Warszawskim w łącznym wymiarze nieprzekraczającym jednego roku;
 2. urlop naukowy płatny na przygotowanie rozprawy doktorskiej – urlopu udziela Dziekan/ kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej  w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy;
 3. urlop płatny:
   1. w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego;
   2. uczestnictwa w konferencji;
   3. uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej;
 4.  urlop naukowy płatny w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.

powrót do: Nieobecności

Nieobecności związane z chorobą (zwolnienia, świadczeie rehabilitacyjne, urlopy dla poratowania zdrowia)

Pracownikowi, który jest niezdolny do pracy wskutek choroby, przysługuje prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Przez okres do 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego (14 dni niezdolności do pracy dla pracownika, który ukończył 50 rok życia) pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia. W zależności od przyczyny tej niezdolności, pracownik zachowuje prawo do 80 lub 100 % wynagrodzenia.

Po wykorzystaniu tego okresu pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który może otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą przez okres nie dłuższy niż 270 dni.

Pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który może przyznać świadczenie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, który przepracował co najmniej dziesięć lat w uczelni, przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, którego łączny wymiar w okresie całego zatrudnienia nie może przekroczyć jednego roku. Urlop ten może być udzielany w częściach z tym, że z kolejnej części urlopu można skorzystać nie wcześniej niż po upływie trzech lat od zakończenia ostatnio udzielonej części urlopu. O potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia orzeka zakładowy lekarz medycyny pracy.
powrót do: Nieobecności

Urlop dla celów prywatnych

Na wniosek pracownika, Rektor może udzielić urlopu bezpłatnego (prywatnego). Urlop ten nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 Kodeksu Pracy).
powrót do: Nieobecności

Podróże służbowe

Pracownik, który wykonuje zadanie służbowe na polecenie pracodawcy poza miejscem pracy wynikającym z umowy o pracę jest w podróży służbowej (delegacji). Pracodawca powinien określić: miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży, czas jej trwania, środek transportu, z którego pracownik będzie korzystał.

Pracownikowi będącemu w podróży służbowej przysługuje: dieta, zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
powrót do: Nieobecności

Ocena okresowa

nauczycieli akademickich

Ocena okresowa – obligatoryjna ocena pracy nauczyciela akademickiego, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych w art. 111 ustawy – PSW (uwzględniająca ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych), oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.
Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej:

 1. co cztery lata;
 2. w każdym czasie nie częściej niż raz w roku – na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony.

Do ww. okresu nie wlicza się nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na: urlopach związanych z rodzicielstwem, urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje wydziałowa/uczelniana komisja oceniająca. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania określa Statut UW.

pozostałych pracowników

Uzyskanie zgody na zatrudnienie poza Uniwersytetem (dotyczy wyłącznie nauczyciela akademickiego)
Nauczyciel akademicki, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy:
 • może za zgodą Rektora wykonywać pracę w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą;
 • informuje Rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zgody Rektora nie wymaga podjęcie zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego w jednej z niżej wymienionych instytucji:
   1. urzędy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511);
   2. organy towarzystw naukowych i zawodowych;
   3. organy wymiaru sprawiedliwości;
   4. instytucje kultury;
   5. władze Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;
   6. samorządy kolegiach odwoławczych;
   7. jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Szczegółowa procedura uzyskiwania zgody na podjęcie/ kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia została uregulowana w Uchwale nr 6 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie;

W przypadku nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym Uczelni wykonywanie pracy u pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą  wymaga uzyskania zgody Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.
Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

 

Postępowania dyscyplinarne

Dyscyplinarna odpowiedzialność nauczyciela akademickiego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym podlegają jej nauczyciele akademicy (pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej) bez względu na rodzaj stosunku pracy łączącego ich z Uczelnią (mianowanie, umowa o pracę). Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte również po ustaniu zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Uczelni.

Przepisy:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie (t.j.Dz.U.2016.1842 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz.U.2014.1430);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749) – do postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich w sprawach nieuregulowanych w ustawie – PSW stosuje się odpowiednio przepisy k.p.k.,z wyłączeniem art. 82.

Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za:

 • postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego

lub

 • godności zawodu nauczyciela akademickiego.

Kary dyscyplinarne:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od trzech miesięcy do pięciu lat;

4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od pięciu miesięcy do pięciu lat lub na stałe.

 

Kara upomnienia: za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi; nakłada rektor po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela akademickiego. Nauczyciel akademicki ukarany karą upomnienia może wnieść odwołanie do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.

Postępowanie dyscyplinarne – toczy się przed komisjami dyscyplinarnymi do spraw nauczycieli akademickich i jest dwuinstancyjne; w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekają:

 • w pierwszej instancji – uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich;
 • w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

Rzecznik dyscyplinarny – powoływany przez Rektora spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego; przeprowadza postępowanie wyjaśniające; wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie Rektora lub z urzędu. Postępowanie wyjaśniające rzecznik dyscyplinarny wszczyna niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu skutkującego możliwością poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek do komisji dyscyplinarnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Zatarcie kary:

Odpis prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem dołącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego.

Kary dyscyplinarne (upomnienie, nagana) ulegają zatarciu po upływie trzech lat, a kary  (nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego), z wyłączeniem kary orzeczonej na stałe[1], po upływie pięciu lat od dnia doręczenia nauczycielowi akademickiemu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on ponownie ukarany dyscyplinarnie albo ukarany sądownie za przestępstwo umyślne. Odpis orzeczenia o ukaraniu, dołączony do akt osobowych nauczyciela akademickiego, podlega usunięciu z tych akt z dniem zatarcia kary.

Komisja dyscyplinarna, która orzekła karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe, na wniosek ukaranego złożony nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, może postanowić o jej zatarciu.

[1] Informację o ustaniu stosunku pracy w związku z ukaraniem karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe, zamieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela akademickiego.

 

[1] Informację o ustaniu stosunku pracy w związku z ukaraniem karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe, zamieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela akademickiego.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Na podstawie Zarządzenia nr 49 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbignowi na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2018 r., poz. 140):

 • wszelki mobbing w miejscu pracy jest zabroniony;
 • relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, w tym między przełożonymi i podwładnymi, oparte są na zasadzie szacunku i tolerancji oraz poszanowania godności osobistej;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych oraz bezpośredni przełożeni pracowników przeciwdziałają zachowaniom mającym cechy mobbingu i reagują na jego przejawy;
 • bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione i może być również przedmiotem postępowania uregulowanego niniejszym zarządzeniem.

W celu przeciwdziałania mobbingowi i jego skutkom na Uniwersytecie Warszawskim powołane zostały organy antymobbingowe:

 • Koordynatora Przeciwdziałania Mobbingowi – każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi jest uprawniony do zgłoszenia teg w formie pisemnej do Koordynatora:
 • Komisję ds. Przeciwdziałania Mobbingowi
  • dr hab. Paweł Łuków, Wydział Filozofii i Socjologii – Przewodniczący
  • dr hab. Anna Kurowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  • mgr Marek Kwiatkowski – Wydział Neofilologii
  • dr hab. Monika Latos-Miłkowska – Wydział Prawa i Administracji
  • dr hab. Teresa Rząca-Urban – Wydział Fizyki
  • dr Dominik Wasilewski – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
  • dr hab. Anna Zdunik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Rozwiązywanie sporów
Społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych, wspiera Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Anna Cybulko.

Do Ombudsmana pracownik możne się zwrócić w szczególności gdy:

 • Potrzebuje opinii osoby z zewnątrz, lub kogoś, kto wskaże właściwy sposób postępowania;
 • Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy;
 • Uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie;
 • Jest w konflikcie, który wpływa na jego funkcjonowanie na uczelni;
 • Potrzebuje mediatora;
 • Nie wie, do kogo powinieneś się zwrócić ze swoją sprawą
Nagrody

Nagroda Premiera

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą otrzymać Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za:

 1. wyróżnione rozprawy doktorskie;
 2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;
 3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy i artystyczny.

Szczegółowe informacje na stronie: http://bob.uw.edu.pl/kancelaria-prezesa-rady-ministrow-nagrody-premiera/


Nagrody Ministra

 1. Nauczycielom akademickim minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać jedną z niżej wymienionych nagród:
  1. za osiągnięcia naukowe, będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym
   1. ) stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;
   2. ) stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;
  2. za osiągnięcia dydaktyczne w poprzednim roku kalendarzowym, mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawane są za:
   1. ) innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
   2. ) nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
   3. ) autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
  3. za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w poprzednim roku akademickim, przyznawane są za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
   1. ) jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;
   2. ) jakości dydaktyki i kształcenia;
   3. ) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:
    • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych na rzecz przedsiębiorców;
    • opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
   4. ) zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
  4. za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznawana nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki.
 2. Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne mogą otrzymać indywidualną lub zespołową Nagrodę Ministra Nauki. (http://bob.uw.edu.pl/wnioski-o-nagrody-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne/)

Nagrody Rektora

 1. Nauczyciele akademiccy za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi za osiągnięcia w pracy zawodowej mogą otrzymać nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Nauczyciele akademiccy za szczególne osiągnięcia dydaktyczne mogą otrzymać  indywidualną Nagrodę Dydaktyczną Rektora Uniwersytetu.
 3. Pracownicy, których osiągnięcia naukowe i dydaktyczne najbardziej wpływają na prestiż Uniwersytetu Warszawskiego mogą zostać nagrodzeni przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego „okresowym zwiększeniem wynagrodzenia” przez okres 12 kolejnych miesięcy.
Medale i odznaczenia

Ordery, odznaczenia państwowe oraz medale przyznaje się za zasługi w dziadzinach objętych zakresem działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych uregulowany został w aktach prawnych: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U.2015.475 t.j. z dnia 2015.04.02); Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. z sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743, z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. (Dz.U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 oraz z 2010 r. Nr 63, poz. 392).

Pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego mogą zostać przyznane następujące ordery/ odznaczenia państwowe/ medale:

Order Odrodzenia Polski – przyznawany jest za szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu, za wybitne osiągnięcia z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej oraz m.in. za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Order przyznawany jest w pięciu klasach: Krzyż Wielki OOP, Krzyż. Komandorski z Gwiazdą OOP, Krzyż Komandorski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Kawalerski OOP.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – przyznawany jest za szczególne zasługi dla współpracy między narodami. Order nadawany jest cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Order przyznawany jest w pięciu klasach: Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

Krzyż Zasługi – przyznawany jest za szczególne zasługi dla Państwa i obywateli przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, m.in. za ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: I stopień –  Złoty Krzyż Zasługi, II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi, III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.

Medal za Długoletnią Służbę – za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowe. W zależności od stażu pracy można otrzymać:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę – po 30 latach pracy;

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – po 20 latach pracy;

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – po 10 latach pracy.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz za działalność dydaktyczno-wychowawczą, na wniosek Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, może zostać przyznany  Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten przyznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wnioski o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, medali Dziekan/kierownik innej podstawowej jednostki organizacyjnej składa do Biura Spraw Pracowniczych. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Rektorską ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych, przekazywane są do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wsparcie socjalne

W ramach utworzonego w Uniwersytecie Warszawskim Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy, mogą korzystać z różnych form pomocy finansowej z ZFŚŚ. Szczegółowych informacji dotyczących zasad ubiegania się o świadczenia ZFŚŚ udziela  Biurzo Spraw Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Legitymacja pracownicza

Legitymacja pracownicza w Uniwersytecie może być w wydana w formie papierowej lub w formie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP). Wydawana jest pracownikowi niezależnie od formy i długości zatrudnienia.

ELP – wydanie legitymacji zlecane jest przez jednostkę zatrudniającą pracownika poprzez USOS (wydziały) lub poprzez Uczelniane Centrum Personalizacji – UCP (inne jednostki). Na każdej legitymacji uruchamiana jest Warszawska Karta Miejska (dlatego legitymacja może służyć jako bilet ZTM), można nią opłacić parking, posiada funkcję karty bibliotecznej BUW, uprawnia do wejścia do uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego i obiektów sportowych uczelni. ELP wydawana jest na cztery lata lub na okres trwania zatrudnienia, jeżeli jest krótszy niż cztery lata.

Legitymacja w formie papierowej – wydawana jest przez Biuro Spraw Pracowniczych w pokoju nr 1 w Pałacu Kazimierzowskim. Nauczycielom akademickim daje ona uprawnienie do przejazdów kolejowych z 33%  zniżką przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

Pracownicy mogą korzystać z obu form legitymacji jednocześnie, jednak tylko w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ELP w pełni zastępuje legitymację w formie papierowej.

Sprawy drobne

Ubezpieczenia i Opieka Medyczna
Zakwaterowanie
Wsparcie Informatyczne

Wsparcie informatyczne dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego udzielane jest przez:

Szczegóły dotyczące zakresu usług świadczonych przez wyżej wymienione jednostki dostępne są na ich stronach internetowych. Wsparcie w zakresie serwisu komputerowego realizowane jest bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (dla jednostek administracji centralnej – Dział Serwisu Informatycznego).

Usługi informatyczne i telefonia VoIP

Stołówka UW
Rehabilitacja

W gabinecie fizjoterapii  KU AZS UW pracownicy Uczelni mogą skorzystać z następujących zabiegów rehabilitacyjnych z wykorzystaniem najnowszych metod i specjalistycznego sprzętu:

 1. Igłoterapia punktów spustowych – bardzo skuteczna metoda leczenia bólu mięśniowo-powięziowego.
 2. Kinesiologytaping – działanie terapeutyczne wykorzystujące działanie sensoryczne plastra kinesiology tape.
 3. Konsultacje fizjoterapeutyczne
 4. Kinezyterapia – leczenie ruchem
  • Terapia indywidualna – terapia manualna,  terapia metodą PNF, terapia tkanek miękkich i inne
  • Theraphy Master – trening siłowy, trening stabilizacyjny, poprawa kontroli mięśniowej, terapia integracji sensorycznej
  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia w odciążeniu
  • instruktaże ćwiczeń
 5. Fizykoterapia – leczenie wykorzystujące reakcję organizmu na działanie rozmaitych bodźców fizycznych pobieranych z natury lub wytwarzanych za pomocą specjalnych urządzeń.
  • laseroterapia
  • terapia radialną fala uderzeniową
  • krioterapia
  • terapia ultradźwiękowa
  • terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości
  • elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prawdy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Kotz´a, prądy Täberta, TENS, elektrostymulacja)
  • elektroterapia skojarzona z masażem podciśnieniowym
  • terapia światłem spolaryzowanym
 6. Masaż – zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym odkształcaniu tkanek w celach leczniczych, relaksacyjnych lub rozgrzewających mięśnie.
Pracownicza Kasa Zapomogowa-Pożyczkowa

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą zostać członkami Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i korzystać z nieoprocentowanych pożyczek,  szybkich pożyczek, tzw. „chwilówek” ‒ bez żyrantów oraz zapomóg bezzwrotnych.

Związki zawodowe
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 372, 22 55 24 026
solidarnosc(at)uw.edu.pl, solidarnosc(at)adm.uw.edu.pl

www.solidarnosc.uw.edu.pl 

Rada Zakładowa ZNP
Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel. 55 20 359, 55 24 027
znp(at)uw.edu.pl

www.znp.uw.edu.pl 

Warszawska Organizacja Międzyzakładowa Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”

Organizacja międzyzakładowa Warszawa
Krakowskie Przedmieście 3 lok. 18

00-047 Warszawa
tel. 793 656 125
bibliotekarze.wfis(at)gmail.com
www.zzbp.org/warszawa 

Biblioteka

 

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz ze zbiorów Bibliotek mieszczących się w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym niezbędnego wsparcia oraz pomocy organizacyjnej w Uniwersytecie Warszawskim działa Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia świadczonych przez Biuro dostępne są na stronie: