stanowiska nauczycieli akademickich

Jakie stanowiska możesz objąć?

Nauczyciel akademicki może być:

 1. pracownikiem badawczo-dydaktycznym pracując na stanowiskach:
  1. profesora;
  2. profesora uczelni;
  3. adiunkta;
  4. asystenta;
 2. pracownikiem dydaktycznym pracując na stanowiskach:
  1. starszego wykładowcy;
  2. wykładowcy;
  3. lektora lub instruktora;
 3. pracownikiem badawczym pracując na stanowiskach:
  1. profesora;
  2. profesora uczelni;
  3. adiunkta;
  4. asystenta;
 4. dyplomowanym bibliotekarzem oraz dyplomowanym pracownikiem dokumentacji i informacji naukowej pracując na stanowiskach:
  1. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;
  2. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;
  3. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
  4. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
Wytyczne Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące zasad zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim

Zasady ogólne

 • Wytyczne uzupełniają kryteria i zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.).
 • Wytyczne dotyczą zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.
 • Nie stanowi naruszenia niniejszych wytycznych odstępstwo od warunków zatrudnienia w nich określonych, uzasadnione szczególnymi okolicznościami, w tym wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Procedury konkursowa, awansowa oraz dotycząca przedłużania zatrudnienia, o których mowa w niniejszych wytycznych odbywają się na zasadach określonych w:
  • zarządzeniu nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie kreślenia szczegółowych zasad i trybu awansu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz przedłużania zatrudnienia nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017 r. poz. 199), zwanym dalej „zarządzeniem nr 52 Rektora UW”;
  • zarządzeniu nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity: Monitor UW z 2017 r. poz. 203), zwanym dalej „zarządzeniem nr 18 Rektora UW”.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudniani na stanowiskach: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego, profesora wizytującego

 1. Asystent:
  • zatrudnienie początkującego pracownika naukowo-dydaktycznego następuje na stanowisku asystenta w trybie otwartego konkursu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym; na czas określony, nie dłuższy niż pięć semestrów; warunkiem zatrudnienia jest posiadanie przez kandydata stopnia naukowego doktora lub złożenie pracy doktorskiej z pozytywną opinią promotora;
  • zatrudnione na stanowisku asystenta osoby:
   1. ze stopniem doktora – podlegają ocenie okresowej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw spełniania wymagań zatrudnienia na stanowisku adiunkta; brak szybkich perspektyw spełnienia tych wymagań stanowi podstawę do negatywnej oceny okresowej,
   2. z tytułem zawodowym magistra – obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta bez stopnia naukowego doktora (okresy rotacyjne zgodnie z przepisami uchwały nr 483 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. poz. 58 z późn. zm.) zwanej dalej „uchwałą nr 483 Senatu UW”.
 1. Adiunkt:
  • zatrudnienie doświadczonego pracownika naukowo-dydaktycznego następuje na stanowisku adiunkta w trybie otwartego konkursu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym; na czas nieokreślony, z tym, że:
   1. w czwartym roku zatrudnienia przeprowadza się ocenę okresową – ocena dotychczasowego dorobku i planów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw uzyskania habilitacji; brak postępów w działalności naukowej uzasadniających realną możliwość uzyskania habilitacji stanowi podstawę do oceny negatywnej; ocenie podlega również realizacja innych celów i zadań, które mogły być określone przy zatrudnieniu na stanowisku adiunkta; ocena negatywna skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy,
   2. obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta bez stopnia naukowego doktora habilitowanego (okresy rotacyjne określone w uchwale nr 483 Senatu UW);
  • wymagania i warunki zatrudnienia na stanowisku adiunkta:
   1. stopień naukowy doktora i osiągnięcia naukowe,
   2. plan dalszej działalności badawczej,
   3. doświadczenie dydaktyczne,
   4. doświadczenie międzynarodowe (pożądany staż zagraniczny lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, publikacje w dobrych czasopismach o zasięgu światowym, udział w realizacji projektów międzynarodowych, współpraca z partnerami zagranicznymi dokumentowana wspólnymi publikacjami),
   5. dodatkowe wymagania (konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne), określone w warunkach konkursu lub w opisie stanowiska pracy;
  • zatrudnione na stanowisku adiunkta osoby:
   1. ze stopniem naukowym doktora habilitowanego – podlegają ocenie okresowej, która powinna w szczególności uwzględniać działalność (w tym naukową i w zakresie opieki nad młodą kadrą) po habilitacji oraz perspektywę spełnienia wymagań do awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a przy braku takich perspektyw, oceniać zasadność dalszego zatrudnienia na stanowisku naukowo-dydaktycznym,
   2. ze stopniem naukowym doktora – obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta bez stopnia naukowego doktora habilitowanego (okresy rotacyjne zgodnie z przepisami uchwały nr 483 Senatu UW); podlegają ocenie okresowej, a brak postępów w działalności naukowej, uzasadniających realną możliwość uzyskania habilitacji przed upływem maksymalnego okresu zatrudnienia, stanowi podstawę do negatywnej oceny okresowej.
 1. Profesor nadzwyczajny:
  • zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego z wieloletnim doświadczeniem następuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
   1. w trybie otwartego konkursu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2. po uzyskaniu opinii Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim oraz pozytywnej opinii Senatu UW,
   3. na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę, a w przypadku osób z tytułem naukowym – na podstawie mianowania (także w przypadku osób, które uzyskały tytuł naukowy profesora w trakcie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę w drodze przekształcenia umownego stosunku pracy w nominacyjny),
   4. na czas określony – na wniosek dziekana wydziału/kierownika innej jednostki organizacyjnej lub na podstawie decyzji Senatu UW najdłużej do 33 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy; przy zachowaniu tych samych wymagań, co dla zatrudnienia na czas nieokreślony; po upływie zatrudnienia na czas określony – przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony w trybie oceny (procedura przedłużania zatrudnienia na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku), o której mowa w zarządzeniu nr 52 Rektora UW;
  • wymagania i warunki zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
   1. stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,
   2. plan dalszej działalności badawczej,
   3. istotny, uznany w środowisku międzynarodowym dorobek naukowy po habilitacji,
   4. istotny dorobek organizacyjny, w tym kierowanie lub udział w realizacji projektów badawczych,
   5. doświadczenie i dorobek dydaktyczny (jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych, autorstwo podręczników i innych pomocy dydaktycznych),
   6. istotny dorobek w zakresie opieki nad młodą kadrą – wypromowanie przynajmniej jednego doktora, lub promotorstwo w przynajmniej dwóch otwartych przewodach doktorskich ze złożonymi rozprawami doktorskimi, lub promotorstwo w jednym takim przewodzie i promotorstwo pomocnicze przynajmniej jednego doktora; w wyjątkowych przypadkach można odstąpić od powyższych wymogów w zakresie opieki nad młodą kadrą na rzecz wybitnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych (wybitne wyniki naukowe udokumentowane np. międzynarodowymi nagrodami za osiągnięcia naukowe, kierowanie dużymi projektami międzynarodowymi, np. w ramach H2020, kierowanie dużymi grupami badawczymi uzyskującymi wybitne wyniki naukowe, itp.),
   7. dodatkowe wymagania (konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne), określone w warunkach konkursu lub w opisie stanowiska pracy;
  • osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony:
   1. na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres rozpoczynający się przed dniem 22 lutego 2016 r. i kończący się po dniu 21 listopada 2018 r. – nastąpi przekształcenie tych umów z mocy prawa w umowy na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 lit. c,
   2. na okres łącznie przynajmniej pięciu lat – przedłużenie zatrudnienia (w tym na czas nieokreślony) może nastąpić w trybie otwartego konkursu lub oceny (procedura przedłużania zatrudnienia na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku), o której mowa w zarządzeniu nr 52 Rektora UW, ale biorąc pod uwagę wymagania obowiązujące przy pierwszym zatrudnieniu danej osoby na stanowisku profesora nadzwyczajnego; w szczególności przy znacznej aktywności organizacyjnej, osiągnięciach dydaktycznych i dorobku naukowym o międzynarodowym zasięgu, wymagania dotyczące dorobku w zakresie opieki nad młodą kadrą można uznać za spełnione przez promotorstwo w otwartym  przewodzie doktorskim przy znacznym zaawansowaniu rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 lit. c;
   3. w przypadku zatrudnienia na czas określony na okres łącznie krótszy niż pięć lat – przedłużenie zatrudnienia (w tym na czas nieokreślony) powinno następować na zasadach określonych w niniejszych wytycznych dla pierwszego zatrudnienia na tym stanowisku, w trybie otwartego konkursu lub oceny (procedura przedłużania zatrudnienia na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku), o której mowa w zarządzeniu nr 52 Rektora UW, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 lit. c.
 1. Profesor zwyczajny:
  • zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego z wybitnym dorobkiem i osiągnięciami najwyższej klasy następuje, jako wyraz wyjątkowego uznania, na stanowisku profesora zwyczajnego:
   1. w trybie awansu – po przeprowadzeniu procedury awansowej na zasadach określonych w zarządzeniu nr 52 Rektora UW, z tym, że na stanowisku profesora zwyczajnego zatrudnia się w trybie awansu wyłącznie nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony lub po otwartym konkursie, prowadzonym na zasadach określonych w zarządzeniu nr 18 Rektora UW,
   2. po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu UW,
   3. na czas nieokreślony na podstawie mianowania, a w szczególnych przypadkach na podstawie umowy o pracę;
  • wymagania i warunki zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego:
   1. tytuł naukowy profesora,
   2. wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia w pracy akademickiej (przy ocenie bierze się pod uwagę, czy kandydat ma wybitny, widoczny w świecie dorobek naukowy, wywarł istotny wpływ na rozwój danej dziedziny, jest liderem grupy badawczej, jest liderem dyscypliny w skali kraju, ma osiągnięcia dydaktyczne, ma znaczący wkład w kształcenie młodej kadry, ma osiągnięcia organizacyjne, itp.).
 1. Profesor wizytujący:
  • zatrudnienie osoby będącej pracownikiem innej uczelni oraz posiadającej wybitny dorobek naukowy i znaczący dorobek zawodowy w zakresie kierunku studiów, na którym ma prowadzić zajęcia dydaktyczne, następuje na stanowisku profesora wizytującego:
   1. w trybie otwartego konkursu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2. na czas określony;
  • wymagania i warunki zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego:
   1. stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora, z tym, że warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego osoby ze stopniem doktora jest potwierdzenie jej osiągnięć w pracy naukowej i zawodowej przez radę wydziału/radę innej jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona oraz uzyskanie pozytywnej opinii Senatu UW; rada dokonuje potwierdzenia w trybie określonym w regulaminie jednostki,
   2. dorobek naukowy i znaczący dorobek dydaktyczny, na poziomie oczekiwanym dla stanowiska profesora nadzwyczajnego;

Pracownicy naukowi zatrudniani na stanowiskach: asystenta,
adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego,
profesora zwyczajnego

 1. Stanowiska naukowe, w przeważającej liczbie finansowane ze źródeł zewnętrznych, tworzone są na okres finansowania. Warunki oraz tryb i okres zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach naukowych są określane przez przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu UW oraz wymogi podmiotu finansującego i zawierane umowy z podmiotem finansującym.
 2. Zatrudnienia badaczy na stanowiskach po-doktorskich w projektach badawczych realizowane są przez zatrudnienia na stanowisku asystenta (naukowego), a w przypadkach osób o znacznym dorobku naukowym – na stanowisku adiunkta (naukowego) lub w wyjątkowych przypadkach – na stanowisku profesora nadzwyczajnego (naukowego), na podstawie umowy o pracę na czas określony (umowa nielimitowana).
 3. W szczególnych przypadkach możliwe jest zatrudnianie na stanowiskach naukowych finansowanych ze środków dotacji ministra właściwego do spraw nauki (np. ze środków na badania statutowe) lub ze środków własnych. Zatrudnienia na stanowiskach naukowych odbywają się na zasadach określonych w Statucie UW i zarządzeniach wykonawczych. Określone w niniejszych wytycznych warunki zatrudnienia na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, z wyłączeniem wymagań dotyczących doświadczenia i osiągnięć w zakresie dydaktyki, mają zastosowanie do obsadzania stanowisk naukowych.

Pracownicy dydaktyczni zatrudniani na stanowiskach: lektora, instruktora, wykładowcy, starszego wykładowcy

 1. Lektor lub instruktor:
  • zatrudnienia na tych stanowiskach w jednostkach prowadzących zajęcia językowe (lektoraty itp.) i inne zajęcia specjalne (np. zajęcia wychowania fizycznego) następują:
   1. w trybie otwartego konkursu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2. na czas określony lub nieokreślony;
  • wymagania i warunki zatrudnienia na stanowisku lektora lub instruktora:
   1. tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny,
   2. umiejętności odpowiednie dla planowanych zajęć,
   3. dodatkowe wymagania (konkretne cele i zadania dydaktyczne lub organizacyjne), określone w warunkach konkursu lub w opisie stanowiska pracy.
 1. Wykładowca:
  • zatrudnienie początkującego pracownika dydaktycznego następuje na stanowisku wykładowcy:
   1. w trybie otwartego konkursu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2. na czas określony lub nieokreślony;
  • wymagania i warunki zatrudnienia na stanowisku wykładowcy:
   1. tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny,
   2. umiejętności odpowiednie dla planowanych zajęć,
   3. dodatkowe wymagania (konkretne cele i zadania dydaktyczne lub organizacyjne), określone w warunkach konkursu lub w opisie stanowiska pracy;
  • osoby zatrudnione na stanowisku wykładowcy podlegają ocenie okresowej, której podstawowymi kryteriami są: jakość i innowacyjność pracy dydaktycznej, działalność organizacyjna, osiągnięcie wskazanych celów i zadań dydaktycznych lub organizacyjnych, perspektywa wypełnienia wymogów dla awansu na stanowisko starszego wykładowcy.
 2. Starszy wykładowca:
  • zatrudnienie pracownika dydaktycznego z kilkuletnim doświadczeniem następuje na stanowisku starszego wykładowcy:
   1. w trybie otwartego konkursu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2. na czas określony lub nieokreślony;
  • wymagania i warunki zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy:
   1. stopień naukowy doktora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z tym, że w jednostkach ogólnouczelnianych wykonujących na rzecz jednostek prowadzących studia usługową działalność dydaktyczną (Szkoła Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) można odstąpić od tego wymogu w przypadku osób posiadających przynajmniej 10-letnie doświadczenie dydaktyczne,
   2. doświadczenie dydaktyczne: staż pracy na uczelni, polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, nie krótszy niż pięć lat,
   3. umiejętności dydaktyczne, potwierdzone np. przez ankiety studenckie, wyróżnienia lub nagrody za działalność dydaktyczną,
   4. dodatkowe wymagania (konkretne cele i zadania dydaktyczne lub organizacyjne), określone w warunkach konkursu lub w opisie stanowiska pracy;
  • osoby zatrudnione na stanowisku starszego wykładowcy podlegają ocenie okresowej, której podstawowymi kryteriami są: jakość i innowacyjność pracy dydaktycznej, wsparcie w zakresie metodyki nauczania dla innych nauczycieli akademickich i doktorantów, działalność organizacyjna, działalność w zakresie popularyzacji nauki, udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów organizacyjnych i dydaktycznych oraz osiągnięcie wskazanych celów i realizacja wskazanych zadań dydaktycznych lub organizacyjnych.
Zatrudnienie w trybie konkursu
Pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego na danym stanowisku w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy oraz po przerwie w zatrudnieniu na danym stanowisku, następuje po przeprowadzeniu konkursu.

WAŻNE!
W przypadku zatrudniania nauczycieli akademickich w projektach, proszę zwrócić szczególną uwagę na wytyczne dotyczące zasad zatrudniania zawarte w umowie grantowej lub w zasadach uczestnictwa w programie, ponieważ mogą one zawierać wskazania dotyczące konieczności rekrutowania naukowców w otwartych konkursach.
Przeprowadzenie konkursu jest konieczne, nawet jeżeli ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym umożliwia zatrudnienie z pominięciem procedury konkursowej, jeżeli umowa lub zasady uczestnictwa (np.H2020) odsyłają wprost do stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (warunek kwalifikowalności  kosztów osobowych w projekcie).
Szczegółowe informacje o zatrudnieniu w projektach H2020 oraz przydatne formularze dostępne są na stronie: http://bmpb.uw.edu.pl/koszty-osobowe-w-projekcie/.
Zasady przeprowadzania konkursów
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich ogłaszane są z uwzględnieniem zapisów ustawy PSW, Statutu UW oraz Zarządzenia Rektora w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu

  1. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego z wyjątkiem stanowiska profesora zwyczajnego, ogłasza, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, za zgodą Rektora, dziekan (odpowiednio kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).
  2. Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego ogłasza Rektor z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (odpowiednio kierownika międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej), lub na wniosek dziekana (odpowiednio kierownika międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej), zaopiniowany przez radę wydziału.
  3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać: nazwę stanowiskaliczbę etatówokreślenie wymagań stawianych kandydatowiokreślenie kryteriów kwalifikacyjnych zgodnych z ww. przepisami; warunki pracy (m.in.: okres zatrudnienia, jednostka organizacyjna, w której będzie wykonywana praca, wymiar etatu); informację o konieczności umieszczenia przez kandydatów na podaniu dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); wykaz wymaganych dokumentówsposób składnia ofert (osobiście, pocztą i/lub elektronicznie) oraz termin składania dokumentów, który nie może być krótszy niż siedem dni roboczych, licząc od dnia publikacji ogłoszenia; przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz sposób informowania kandydatów o wyniku konkursuinformację, że konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
  4. Wnioski o ogłoszenie konkursów powinny być składane na ujednoliconych formularzach: wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego.
  5. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronach (wszystkie ogłoszenia publikuje się w tym samym czasie):
   1. dedykowanej stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronach właściwych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
   2. stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   3. stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców (EURAXESS).

Powołanie i skład komisji konkursowych

 1. Komisję konkursową i jej przewodniczącego powołuje dziekan (odpowiednio kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej) po zasięgnięciu opinii rady wydziału (międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej) w trybie określonym w regulaminie wydziału.
 2. Komisję konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego powołuje Rektor.
 3. W skład komisji konkursowej, której skład określa regulamin wydziału, można powołać osobę lub osoby spoza Uniwersytetu mające tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny właściwej ze względu na zakres obowiązków na stanowisku, na które organizowany jest konkurs. 20 % składu komisji stanowią osoby spoza wydziału.
 4. Ze składu komisji konkursowej przewodniczący jest zobowiązany wyłączyć członka komisji:
  1. będącego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata;
  2. związanego z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z kandydatem;
  3. pozostającego z z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka;
  4. przystępującego do konkursu.

Termin składania aplikacji

Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 7 dni roboczych licząc od dnia publikacji ogłoszenia. Termin ten jest absolutnie minimalnym terminem i może być stosowany w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych koniecznością pilnego obsadzenia wakatu, którego powstanie nie było planowane (np. rozwiązanie stosunku pracy, redukcja etatu, nieplanowany urlop).
Powszechnie powinien być stosowany co najmniej 30-dniowy termin na składanie aplikacji, ponieważ pozwoli on na zapoznanie się z ogłoszeniem szerokiemu gronu potencjalnych kandydatów oraz umożliwi im należyte przygotowanie aplikacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Ogłoszenia o wolnym stanowisku z terminem składania dokumentów krótszym niż 7 dni roboczych (liczonych od dnia publikacji do ostatecznego terminu zgłaszania kandydatur), nie będą publikowane przez Biuro Prasowe na stronie UW, co uniemożliwi przeprowadzenie konkursu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
W ogłoszeniu o konkursie należy wskazać przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu. Termin ten powinien być tak oszacowany, aby zapewnić prawidłowy i rzetelny przebieg procedur konkursowych, w tym ewentualne rozmowy z kandydatami i zasięganie opinii ekspertów. Jako niezbędne minimum należy uznać termin 30 dni, liczone od terminu składania aplikacji.

Sposób składnia ofert

Dopuszczone jest zarówno osobiste składanie aplikacji, jak i za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej. W przypadku aplikowania drogą elektroniczną (email), aplikacje i załączane dokumenty powinny mieć format plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dot. aplikacja.

Rozmowa z kandydatem

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencji i wideokonferencji) czy też o dokonaniu oceny kandydata przez eksperta z zewnątrz.

Tryb wyboru i oceny kandydatów, rozstrzygnięcie konkursu

Komisja dokonuje kwalifikacji kandydatów dokonując oceny ich dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, poprzez przyznanie przez każdego z członków komisji każdemu kandydatowi od 0 do 10 punktów. Konkurs wygrywa kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę punktów, z tym że nie niższą niż 51% maksymalnej liczby punktów. Komisja informuje organ ogłaszający konkurs o podjętym rozstrzygnięciu oraz przekazuje protokół z przebiegu postępowania konkursowego.

Zamknięcie postępowania konkursowego bez rozstrzygnięcia

W przypadku braku kandydatów spełniających warunki formalne, przewodniczący komisji konkursowej zamyka postępowanie konkursowe, sporządza protokół i niezwłocznie zawiadamia organ ogłaszający konkurs o wynikach wstępnego postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku nieosiągnięcia przez żadnego z kandydatów minimalnego progu 51% maksymalnej liczby punktów, przewodniczący komisji zamyka postępowanie konkursowe, sporządza protokół i niezwłocznie zawiadamia organ ogłaszający konkurs o wynikach postępowania konkursowego.

W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata, braku kandydatów spełniających warunki formalne lub nieosiągnięcia przez żadnego z kandydatów minimalnego progu 51 % maksymalnej liczby punktów, organ ogłaszający konkurs może ponownie ogłosić konkurs bez konieczności występowania o zgodę.

Informowanie kandydatów o wynikach konkursu

Przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia kandydatów o wyniku postępowania konkursowego, za pomocą środków komunikacji (list, mail, fax, itp.) wskazanych w ogłoszeniu konkursowym.

Unieważnienie konkursu

Rektor unieważnia konkurs, który został przeprowadzony z naruszeniem przepisów prawa.

Zatrudnienie w trybie pozakonkursowym

Z obowiązku ogłaszania konkursu zwolnione jest zatrudnianie nauczycieli akademickich:

 • na stanowisku profesora zwyczajnego, w trybie awansu (dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony);
 • którzy nabyli uprawnienia emerytalne (zatrudnienie bez postępowania konkursowego w tej samej uczelni, na tym samym stanowisku);
 • którzy zostali skierowani do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;
 • którzy są beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;
 • którzy są zatrudniani na czas realizacji projektu finansowanego:
  • ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  • przez inny podmiot przyznający grant;
 • którzy są zatrudniani na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata.

Przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku – ocena dorobku nauczyciela akademickiego:

przedłużenie zatrudnienia z nauczycielem akademickim na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku następuje po przeprowadzeniu oceny dorobku pracownika zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu awansu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz przedłużania zatrudnienia nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim.