Wybrane akty prawne

AKTY PRAWNE (WYBRANE)
 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r., 85 z późn. zm.)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.)
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94)
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001666
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696)
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001696
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017, poz. 256)
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000256
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2006 r., Nr 203, poz. 1499)
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001102
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1430)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001430
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1405)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061901405
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1359)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001359
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 990)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061390990
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz.1048 ze zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001596
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1462).
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001462
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. z 2016, poz. 1577)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001577