Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Na mocy n w. przepisów od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego:

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego ma postać plastikowej karty procesorowej z interfejsem.

Legitymacja poświadcza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz na podstawie odrębnych przepisów* uprawnienia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach:

 • środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
 • środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295). Ważne! Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

Dodatkowe uprawnienia.
Na legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego zakodowany jest klucz ZTM, umożliwiający zapisywanie na niej biletów komunikacji miejskiej, w tym między innymi „Karty Warszawiaka”. ELN może zostać aktywowana jako karta biblioteczna UW oraz karta dostępu do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez Centrum Sportu i Rekreacji UW.

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem ELN, zaprzestaje się wydawania nauczycielom akademickim ELP (Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej).

Tryb wydawania legitymacji
Legitymacje wydają jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego. Legitymacja jest wydawana nauczycielowi akademickiemu na jego wniosek. Wniosek składa się elektronicznie na adres e-mail wskazany przez jednostkę organizacyjną lub osobiście w jednostce organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki wykonuje swoje obowiązki. W celu wydania legitymacji konieczne jest dostarczenie zdjęcia w postaci elektronicznej, spełniającego wymagania określone na stronie.

Opłata za wydanie legitymacji
Za wydanie legitymacji służbowej oraz jej duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 22 zł. Wpłaty za legitymację należy dokonać na rachunek bankowy prowadzony w Banku Millenium S.A.:
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nr rachunku: 22 1160 2202 0000 0004 7487 9525
W tytule przelewu: Opłata za ELN_imię i nazwisko

Do wniosku o wydanie legitymacji służbowej, nauczyciel akademicki dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty.

Potwierdzenie ważności ELN
Ważność legitymacji potwierdzają jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu w odpowiednim polu:

 1. co rok – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas nieokreślony;
 2. co semestr – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony (legitymacja zachowuje ważność do 31 marca lub 31 października danego roku akademickiego).

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zwrócić legitymację w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Procedura zlecania wydania ELN w USOS
Jednostka organizacyjna zleca wydanie ELN przez USOS  w ścieżce: OSOBY/ELN/Legitymacje. ELN drukowana jest centralnie przez UCP (Uczelniane Centrum Personalizacji).

Wszystkie osoby posiadające dotychczas uprawnienia do zlecania elektronicznych legitymacji pracowniczych (ELP) w USOS otrzymają automatycznie uprawnienie do zlecania i przedłużania legitymacji ELN. W celu uzyskania uprawnień do zlecania ELN przez osoby, które dotychczas nie posiadały takich uprawnień, konieczne będzie złożenie formularza uprawnień przez stronę.

UWAGA!! Warunkiem złożenia wniosku o rozszerzenie uprawnień jest posiadanie konta w USOS. Procedura nadania dostępu do USOS opisana jest na stronie.

Procedury postępowania w szczególnych sytuacjach:

 1. Rezygnacja z podjęcia pracy.
  Legitymacja służbowa wydrukowana dla nauczyciela akademickiego, który nie podjął pracy na Uniwersytecie Warszawskim, powinna zostać zniszczona w niszczarce w jednostce organizacyjnej zlecającej jej wydanie.
 2. Zmiana jednostki organizacyjnej UW, w której nauczyciel wykonuje swoje
  obowiązki.
  Zmiana jednostki organizacyjnej przez nauczyciela akademickiego nie wymaga żadnych działań związanych z legitymacją służbową nauczyciela akademickiego.
 3. Zakończenie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.
  Nauczyciel akademicki, w przypadku rozwiązania kub wygaśnięcia stosunku pracy w UW, jest zobowiązany do zwrotu legitymacji służbowej w jednostce organizacyjnej UW. Legitymacja służbowa powinna zostać unieważniona, w tym w USOS, wraz ze wskazaniem powodu jej unieważnienia – usługa unieważniania legitymacji zostanie udostępniona w USOS w terminie późniejszym.
 4. Ponowne podjęcie zatrudnienia w Uniwersytecie Warszawskim.
  Nauczyciel akademicki, który uzyskał prawo do korzystania z ELN w związku z ponownym podjęciem pracy na Uniwersytecie Warszawskim, może korzystać z wcześniej wydanej legitymacji służbowej po przedłużeniu jej ważności.
 5. Wydanie duplikatu ELN.
  Wydanie duplikatu legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego konieczne jest w przypadku:

  • zmiany danych osobowych (imię lub nazwisko);
  • zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia ELN.
 6. Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia ELN, na której zostały zakodowane bilety komunikacji miejskiej.
  W przypadku uszkodzenia ELN w sposób uniemożliwiający odczytanie zakodowanego biletu komunikacji miejskiej, należy udać się do Punktu Obsługi Pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego, w którym bilet zostanie przekodowany na duplikat ELN.