Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

DRUKI DO POBRANIA

 1. Regulamin prowadzenia PPK przez PZU – dokument pdf. / Terms and conditions of maintenance of PPK by PZU – document pdf.
 2. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK / Declaration on resignation from making payments into PPK – dokument/document pdf.
 3. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia) / Application for conclusion of an agreement for operating PPK (for employees between 55 and 70 years old) – dokument/document pdf.
 4. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) / Application for making payments to PPK (or persons who submitted a declaration of resignation from payments to the PPK) – dokument/document pdf.
 5. Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) / Declaration on financing the basic payments into employee capital plans (PPK) – dokument/document pdf.
 6. Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) / Declaration on financing the additional payments into employee capital plans (PPK) – dokument/document pdf.
 7. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK / Declaration on the concluded agreements for operating employee capital plans (PPK) – dokument/document pdf.
 8. Oświadczenie w sprawie niewyrażenia zgody na wypłatę transferową / Statement on lack of consent for transfer disbursement – dokument/document pdf.
 1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – dokument doc.
 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika – dokument docx./ Employee’s personal data form – docx.
 3. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokument doc. / Statement on the allowance for the length of employment – document doc.
 4. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokument docx. / Statement concerning the designation of periods of employment authorizing to the allowance for the length of employment – document docx.
 5. Oświadczenie o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – dokument pdf.
 6. Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem pracy, Regulaminem Wynagradzania, polityką równościową, antydyskryminacyjną i antymobbingową – dokument docx. / Statements about reading Rules of work, Remuneration Rules, the equality, anti-discrimination and anti-mobbing policies – document docx.
 7. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy – dokument doc. / Statement on primary place of employment – document doc.
 8. Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dokument docx. / Statement – pursuant to article 113 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science – document docx.
 9. Oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o podstawowym miejscu pracy – dokument docx. / Statement by the part-time employee about their primary place of employment – document docx.
 10. Oświadczenie pracownika, dla którego NIP pozostaje identyfikatorem do celów podatkowych – dokument pdf.
 11. PIT- 2 Oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk obowiązujący od  01.01.2023 – dokument pdf  Szczegółowych informacji dotyczących wypełnienia druku PIT-2 udziela Dział Płac UW – tel. 22 55 23 296
 12. Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto – dokument docx. / Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – dokument docx.
 13. Skierowanie na badania lekarskie – dokument doc.
 14. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – dokument doc.
 15. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach umowy nielimitowanej – dokument docx.
 16. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – dokument docx.
 17. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – dokument docx.
 18. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego – dokument doc.
 19. Wniosek-w-sprawie-zatrudnienia-pracownika- umowa próbna
 20. Informacja Dziekana Wydziału/Dyrektora OJO w sprawie opinii Rady Wydziału/Rady OJO dotyczącej zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego – dokument docx.
 21. Wniosek o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez stosowania zwolnienia – dokument pdf.
 22. ZUS ZUA – dokument pdf.
 23. ZUS ZCNA – dokument pdf.