Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – komunikat z dnia 21 grudnia 2020 r.

Komunikat Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na Uniwersytecie Warszawskim.

Uniwersytet Warszawski jako uczelnia publiczna od 1 stycznia 2021 r. zostanie objęty przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, co oznacza obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na Uniwersytecie Warszawskim.

Wdrażanie PPK potrwa do 10 kwietnia 2021 r. Obecnie trwają prace zmierzające do wybrania instytucji finansowej zarządzającej środkami zgromadzonymi przez uczestników PPK. Informacja o wyborze instytucji zostanie przekazana w oddzielnym komunikacie.

Najpóźniej do 10.04.2021 r. zostanie podpisana umowa o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 55. roku życia (poza tymi, które złożyły deklarację rezygnacji z przystąpienia do PPK). W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70. roku życia, umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie na ich wniosek (szczegóły w dalszej części komunikatu). Do instytucji finansowej wraz z umową zostanie przekazana lista osób, które przystąpiły do PPK (lista uczestników stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK).

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.

PPK jest programem systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ww. ustawie.

Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie);

b) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Uczestnictwo w PPK

Uczestnikami PPK stają się osoby zatrudnione, w imieniu których pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK.

PPK – uczestnicy:

  1. automatyczny zapis – osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat (pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 lat, oraz które odpowiadają definicji osoby zatrudnionej);
  2. na wniosek – osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu wniosek o przystąpienie do PPK – wzór wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK do pobrania ze strony: bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze

Nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 70. rok życia.

Rezygnacja z oszczędzania w PPK

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Każda osoba zatrudniona ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK.  Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK następuje na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – wzór określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych do pobrania ze strony: bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze

Deklarację należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. Forma pisemna – zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (np. deklaracji, wniosku). W myśl art. 781 kodeksu cywilnego równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć od dnia 1 stycznia 2021 r.:

  • pracownicy etatowi – pisemnie do Biura Spraw Pracowniczych UW lub elektronicznie na adres: ppk.etat@adm.uw.edu.pl
  • osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia – pisemnie do Sekcji Prac Zleconych w Kwesturze UW lub elektronicznie na adres: ppk.zlecenie@adm.uw.edu.pl

Ponowny automatyczny zapis do PPK – dokonywanie wpłat do PPK po upływie okresu ważności deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest wznowić dokonywanie wpłat (co cztery lata) od dnia 1 kwietnia (pierwszy raz w 2023 r.) za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, chyba że osoba ta nadal nie będzie zainteresowana oszczędzaniem w PPK i złoży podmiotowi zatrudniającemu nową deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu – w formie pisemnej – wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK – wzór wniosku o dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) do pobrania ze strony: bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze

Składki w PPK (procent od wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, także po przekroczeniu limitu 30- krotności):

  1. obowiązkowa składka podstawowa (pracownik – 2%, pracodawca – 1,5%);
  2. dobrowolna składka dodatkowa (pracownik: 0 – 2%, pracodawca: 0 – 2,5%).

Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

  • nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
  • stanowią przychód uczestnika PPK, co oznacza, że od tych wpłat należy naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szczegółowe informacje na temat PPK znajdą Państwo na stronie: www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html