Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Słownik pojęć

procedura prowadząca do objęcia przez nauczyciela akademickiego wyższego stanowiska.

pracownik zatrudniony na stanowisku: starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej; kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej. Na mocy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz postanowień Statutu UW, pracownicy zatrudnieni na wyżej wymienionych stanowiskach pozostają zatrudnieniu na tych stanowiskach do dnia 30 września 2020 r. Od dnia 1 października 2020 r. stają się pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio:

 • starszy kustosz dyplomowany – na stanowisku starszego kustosza akademickiego;
 • kustosz dyplomowany, dyplomowany adiunkt biblioteczny i dyplomowany asystent biblioteczny – na stanowisku kustosza akademickiego.

prawo do kandydowania i objęcia stanowiska, mandatu lub funkcji.

prawo do głosowania.

zgodnie z § 56 ust. 1 Statutu UW osobami pełniącymi funkcje kierownicze na Uniwersytecie są:

 • prorektorzy;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych (wydziałów, kolegiów studiów oraz kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych, szkół doktorskich, ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych);
 • prodziekani ds. studenckich i dyrektorzy ds. kształcenia w przypadku jednostek organizacyjnych Uniwersytetu (wydziałów, ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych), jeżeli jednostki te organizują i realizują kształcenie studentów;
 • kanclerz – kierownik administracji ogólnouniwersyteckiej;
 • kwestor – zastępca kanclerza i główny księgowy Uniwersytetu.

godziny prowadzone w wymiarze przekraczającym ustalony roczny wymiar pensum, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 • wydziały;
 • kolegia studiów oraz kolegia indywidualnych studiów międzydziedzinowych;
 • ogólnouniwersyteckie jednostki organizacyjne;
 • jednostki wspólne;
 • jednostki organizacyjne administracji ogólnouniwersyteckiej.

forma nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademickim na czas określony lub nieokreślony, stosowana do 30 września 2018 r. (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 1 października 2018 r. na podstawie mianowania pozostają zatrudnieni w tej formie i na okres, na jaki zostali zatrudnieni.

działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

na podstawie Zarządzenia nr 49 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbignowi na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2018 r., poz. 140):

 • wszelki mobbing w miejscu pracy jest zabroniony;
 • relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, w tym między przełożonymi i podwładnymi, oparte są na zasadzie szacunku i tolerancji oraz poszanowania godności osobistej;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych oraz bezpośredni przełożeni pracowników przeciwdziałają zachowaniom mającym cechy mobbingu i reagują na jego przejawy;
 • bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione i może być również przedmiotem postępowania uregulowanego niniejszym zarządzeniem.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

pracownik zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych oraz dydaktycznych.

Pracownik badawczo-dydaktyczny – pracownik zatrudniony na stanowisku: profesora, profesora uczelni, profesora wizytującego, adiunkta, starszego asystenta, asystenta, do podstawowych obowiązków którego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Pracownik badawczy – pracownik zatrudniony na stanowisku: profesora, profesora uczelni, profesora wizytującego, adiunkta, badacza wizytującego, starszego asystenta, asystenta, do podstawowych obowiązków którego należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Pracownik dydaktyczny – pracownik zatrudniony na stanowisku: profesora, profesora uczelni, wykładowcy wizytującego, adiunkta, starszego asystenta, asystenta, lektora, instruktora, do podstawowych obowiązków którego należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

ocena pracy nauczyciela akademickiego, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych w art. 115 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (uwzględnia ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem), oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej:

 • nie rzadziej niż raz na 4 lata;
 • lub na wniosek rektora.

Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

organami Uniwersytetu są:

 • organy kolegialne: Rada Uczelni, Senat, rady naukowe dyscyplin, Rada Naukowa Dziedzin;
 • organ jednoosobowy – Rektor;
 • organy wyborcze – Kolegium Elektorów.

obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu). Wymiar pensum nauczyciela akademickiego uzależniony jest o zajmowanego stanowiska i wynosi:

 • na stanowiskach w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:
  • profesor – 180 godzin dydaktycznych;
  • profesor uczelni – 210 godzin dydaktycznych;
  • profesor wizytujący – 210 godzin dydaktycznych;
  • adiunkt – 210 godzin dydaktycznych;
  • starszy asystent – 210 godzin dydaktycznych;
  • asystent – 210 godzin dydaktycznych;
 • na stanowiskach w grupie pracowników dydaktycznych:
  • profesor – 240 godzin dydaktycznych;
  • profesor uczelni – 270 godzin dydaktycznych;
  • wykładowca wizytujący – 270 godzin dydaktycznych;
  • docent – 270 godzin dydaktycznych;
  • adiunkt – 360 godzin dydaktycznych;
  • starszy asystent – 360 godzin dydaktycznych;
  • asystent – 360 godzin dydaktycznych;
  • lektor – 540 godzin dydaktycznych;
  • instruktor – 540 godzin dydaktycznych.

obniżenie przez Rektora obowiązkowego rocznego wymiaru pensum.

zgodnie z 56 ust. 2 Statutu UW podmiotami kolegialnymi na Uniwersytecie są:

 • Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia;
 • rady wydziałów;
 • rady dydaktyczne;
 • rady innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

zgodnie z art. 120 ustawy – PSWiN z 2018 r. uczelnia wskazywana w umowie o pracę na podstawie oświadczenia nauczyciela akademickiego; warunkiem wskazania uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków.

Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków z dniem jego tymczasowego aresztowania.

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Okres zawieszenia może być przedłużany o kolejne 6 miesięcy, w przypadku gdy przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy się nadal postępowanie karne. Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie do sądu pracy właściwego dla siedziby uczelni.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Więcej informacji o ochronie danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim znajduje się tutaj.

jest uczelnią wyższą, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).