Komunikat Działu Płac – COVID19

przez | 25 marca 2020

Informacja dla pracowników

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.491) pracownik UW, który przekroczył granicę państwową po dniu 15 marca 2020 r. w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany odbyć obowiązkową kwarantannę i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę.

Pracownik odbywający obowiązkową kwarantannę, informuje telefonicznie lub na adres email do kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

 

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem maila: malgorzata.budzinska@adm.uw.edu.pl.

W sytuacji, gdy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie do pracodawcy. Scan decyzji można złożyć za pośrednictwem maila: malgorzata.budzinska@adm.uw.edu.pl.

Ważne!
Oryginał oświadczenia lub decyzji można dostarczyć do Działu Płac po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:
    1. imię i nazwisko,
    2. numer PESEL, jeżeli go posiada,
    3. serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;
  • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Link do wzoru oświadczenia na stronie ZUS: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+obowi%C4%85zkowej+kawarantanny/9315ae12-619b-8122-d36d-606acc60b3f2

Link do pozostałych informacji na stronie ZUS:

– na temat świadczeń chorobowych dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001

– na temat przekazywania decyzji inspektora sanitarnego (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641).