Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PLANOWANIE, PROCES REKRUTACJI I ZATRUDNIENIE

Planowanie zatrudnienia (w tym tworzenie nowych stanowisk, obsadzanie wakatów), służące utrzymaniu optymalnego stanu i struktury zatrudnienia, w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania wszystkich zadań, odbywa się na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych UW (wydziałów i ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych).

Podstawowym elementem planowania zatrudnienia jest odbywający się na wydziałach/ innych jednostkach organizacyjnych proces planowanie pensum tj. ustalania i przydzielania nauczycielom akademickim zajęć godzin dydaktycznych na dany rok akademicki, dążąc w szczególności do zapewnienia realizacji obowiązków dydaktycznych oraz optymalnego wykorzystania zasobów kadrowych.

Dziekani wydziałów / kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych realizują politykę personalną wydziału / innej jednostki, w tym:

 • przedstawiają Rektorowi wnioski o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego;
 • ogłaszają konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich;
 • przedstawiają Rektorowi wnioski o zatrudnienie, awansowanie, przeniesienie na stanowisko w innej grupie pracowników Uniwersytetu oraz zmianę warunków zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz wnioskują o rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim.

 1. W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowiskach:
  • profesora,
  • profesora uczelni,
  • profesora wizytującego,
  • adiunkta,
  • starszego asystenta,
  • asystenta.
 2. W grupie pracowników badawczych na stanowiskach:
  • profesora,
  • profesora uczelni,
  • profesora wizytującego,
  • adiunkta,
  • badacza wizytującego,
  • starszego asystenta,
  • asystenta.
 3. W grupie pracowników dydaktycznych na stanowiskach:
  • profesora,
  • profesora uczelni,
  • wykładowcy wizytującego,
  • adiunkta,
  • starszego asystenta,
  • asystenta,
  • lektora,
  • instruktora.

Na stanowisko nauczyciela akademickiego zatrudnia się w trybie:

 • otwartego konkursu,
 • awansu wewnętrznego,
 • ponownego zatrudnienia na tym samym stanowisku,
 • przeniesienia na stanowisko w innej grupie pracowników Uniwersytetu.

Pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż trzy miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Zatrudnienie na stanowisku:

 • asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych),
 • adiunkta,
 • profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych),

następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Jeżeli nauczyciel akademicki był poprzednio zatrudniony bez przeprowadzenia otwartego konkursu w związku z:

 • skierowaniem do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum Łukasiewicz, instytutem Sieci Łukasiewicz albo zagraniczną instytucją naukową;
 • byciem beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
 • realizacją projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
  1. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  2. przez inny podmiot przyznający grant

lub na stanowisku, na którym nie jest wymagane przeprowadzenie konkursu, nawiązanie stosunku pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

WAŻNE!

W przypadku zatrudniania nauczycieli akademickich w projektach, proszę zwrócić szczególną uwagę na wytyczne dotyczące zasad zatrudniania zawarte w umowie grantowej lub w zasadach uczestnictwa w programie, ponieważ mogą one zawierać wskazania dotyczące konieczności rekrutowania naukowców w otwartych konkursach.

Przeprowadzenie konkursu jest konieczne, nawet jeżeli ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce umożliwia zatrudnienie z pominięciem procedury konkursowej, jeżeli umowa lub zasady uczestnictwa (np. H2020) odsyłają wprost do stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (warunek kwalifikowalności  kosztów osobowych w projekcie).

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu w projektach H2020 oraz przydatne formularze dostępne są na stronie.

Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora na czas nieokreślony, posiadającemu wybitny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu, Rektor może przyznać status profesora zwyczajnego. Oceny osiągnięć i dorobku profesora w procedurze przyznawania statusu profesora zwyczajnego dokonuje komisja, w tym na podstawie oceny recenzentów, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 107 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania statusu profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wszczęcie procedury

Procedura nadania statusu profesora zwyczajnego wszczynana jest z inicjatywy Rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, albo na wniosek dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.

Powołanie i skład komisji

Komisję, w skład której wchodzą trzy osoby wskazane przez dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, powołuje Rektor. Przewodniczącego komisji powołuje Rektor spośród jej członków. W posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej połowa jej członków, jednak nie mniej niż 5 osób, w tym co najmniej jedna osoba wskazana przez dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.

Wskazanie recenzentów

Komisja wskazuje recenzentów mających tytuł naukowy profesora, w tym co najmniej jednego spoza Uniwersytetu (wymóg posiadania tytułu profesora nie dotyczy recenzentów mających wybitny dorobek naukowy i zatrudnionych w uczelniach lub instytucjach zagranicznych), którzy dokonują oceny doświadczenia, osiągnięć i dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego profesora.

Tryb oceny kandydata

Komisja, uwzględniając otrzymane recenzje, dokonuje oceny biorąc pod uwagę w szczególności, czy kandydat:

 • ma wybitny, widoczny w świecie dorobek naukowy,
 • wywarł istotny wpływ na rozwój danej dziedziny,
 • jest liderem grupy badawczej, jest liderem dyscypliny w skali kraju,
 • ma osiągnięcia dydaktyczne i znaczący wkład w kształcenie młodej kadry,
 • ma osiągnięcia organizacyjne.

Po dokonaniu oceny, komisja podejmuje decyzję w sprawie udzielenia rekomendacji przyznania danemu kandydatowi statusu profesora zwyczajnego lub braku takiej rekomendacji.

Nadanie statusu

W przypadku udzielenia przez komisję rekomendacji, Rektor nadaje kandydatowi status profesora zwyczajnego po uzyskaniu opinii rady wydziału lub rady ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej (nie stosuje się, jeżeli nadanie statusu profesora zwyczajnego następuje z inicjatywy Rektora) oraz pozytywnej opinii Senatu w sprawie nadania kandydatowi statusu profesora zwyczajnego.

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich ogłaszane i przeprowadzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postanowień Statutu UW oraz zarządzenia nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu

 1. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza:
  • Rektor z własnej inicjatywy;
  • dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, za zgodą Rektora;
  • kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii rady ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, jeżeli regulamin tej jednostki przewiduje powołanie rady, za zgodą Rektora.
 2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać co najmniej: nazwę stanowiskagrupę pracowników (badawcza, dydaktyczna, badawczo-dydaktyczna), liczbę stanowisk do obsadzeniaokreślenie wymagań stawianych kandydatowiokreślenie kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań stawianych kandydatowi nie niższych, niż określone dla poszczególnych stanowisk w Ustawie i Statucie; określenie dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, w których nauczyciel akademicki ma prowadzić badania (dla stanowisk w grupie badawczej lub badawczo-dydaktycznej); określenie podstawowych obowiązków; warunki pracy (m.in.: okres zatrudnienia i termin rozpoczęcia pracy, jednostka organizacyjna, w której będzie wykonywana praca, wymiar etatu); informację, iż kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursówklauzulę informacyjną – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie wynika z Kodeksu pracy, a które kandydat dobrowolnie przekazuje Uniwersytetowi, listę wymaganych dokumentówsposób składnia dokumentów (osobiście, pocztą lub elektronicznie) oraz termin składania dokumentów, który nie może być wcześniejszy niż 30 dni, licząc od dnia publikacji ogłoszeniaprzewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz sposób informowania kandydatów o wyniku konkursuinformację, że konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
 3. Wnioski o ogłoszenie konkursów powinny być składane na formularzu: Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.).
 4. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości, z tym że obowiązkowo informację o konkursie należy udostępnić:
  • w BIP Uniwersytetu Warszawskiego,
  • na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • w języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców (EURAXESS).

Powołanie i skład komisji konkursowych

 1. Komisję konkursową i jej przewodniczącego powołuje:
  • w konkursach ogłaszanych przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej – dziekan lub kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub rady ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, jeżeli w danej jednostce została utworzona rada;
  • w konkursach ogłaszanych przez Rektora – Rektor z tym, że dziekan wydziału lub kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej może wskazać kandydatów do tej komisji.
 2. Komisja konkursowa może być komisją stałą – powoływaną na okres kadencji dziekana wydziału lub okres pełnienia funkcji kierowniczej przez kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej albo doraźną – powoływaną do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia określonego konkursu lub konkursów.;
 3. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 osób, wśród nich co najmniej 20% stanowią osoby spoza wydziału lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, a w przypadku konkursu na stanowisko w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, dodatkowo co najmniej 20% składu komisji stanowią osoby wskazane przez radę naukową dyscypliny, właściwej ze względu na dyscyplinę naukową, w której nauczyciel akademicki ma prowadzić badania. W przypadku określenia więcej niż jednej dyscypliny, dla każdej z nich właściwa rada naukowa wskazuje jedną osobę.
 4. Ze składu komisji konkursowej przewodniczący jest zobowiązany wyłączyć członka komisji:
  • będącego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata;
  • związanego z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z kandydatem;
  • pozostającego z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka;
  • przystępującego do konkursu.

Sposób składnia aplikacji

Dopuszczalne jest zarówno osobiste składanie aplikacji, jak i za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. W przypadku aplikowania drogą elektroniczną (email), aplikacje i załączane dokumenty powinny mieć format plików .pdf, ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dot. aplikacja.

Rozmowa z kandydatem

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja lub wideokonferencja).

Recenzje

W konkursie na stanowisko profesora, profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych – dorobek, doświadczenie i osiągnięcia kandydata podlegają ocenie recenzenta/-ów, których wskazuje komisja konkursowa.

Tryb wyboru i oceny kandydatów, rozstrzygnięcie konkursu

Po przeprowadzeniu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, polegającego na zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ocenie ich kompletności oraz dopuszczeniu do dalszego postępowania kandydatów spełniających warunki formalne, komisja może dokonać wstępnej oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego celem wskazania kandydatów kwalifikujących się do kolejnego etapu, w tym rozmowy kwalifikacyjnej. Dokonując oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydatów, komisja uwzględnia w szczególności:

 • spełnianie przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym,
 • spełnianie określonych przez komisję konkursową kryteriów oceny kandydata,
 • recenzje (jeżeli dotyczy),
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Konkurs wygrywa kandydat lub kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z tym, że nie niższą niż 51% maksymalnej liczby punktów. Każdy z członków komisji może przyznać kandydatowi całkowitą liczbę punktów od 0 do 100.  W przypadku otrzymania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący komisji zarządza głosowanie, w którym każdy z członków komisji konkursowej może oddać głos tylko na jednego kandydata. Wówczas konkurs wygrywa kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

Dziekan wydziału lub kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej może określić inny tryb oceny i wyboru kandydatów przez komisję konkursową.

Przewodniczący komisji przedstawia dziekanowi wydziału lub kierownikowi ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, a w przypadku konkursów ogłaszanych przez Rektora – Rektorowi, kandydata lub kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów wraz z protokołem z przebiegu prac komisji konkursowej, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i uzasadnienie wyniku

Najpóźniej 30 dni po rozstrzygnięciu konkursu w publikatorach:

 • BIP Uniwersytetu Warszawskiego,
 • strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

zamieszcza się informację o wyniku konkursu wraz z uzasadnieniem.

W informacji tej wskazuje się zwycięzcę konkursu – imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy kandydata lub kandydatów, jeżeli do obsadzenia było więcej etatów. Uzasadnienie wyniku konkursu sporządza komisja konkursowa.

Na żądanie kandydata, przewodniczący komisji konkursowej udostępnia kandydatowi informacje o składzie komisji konkursowej, przyjętych przez komisję konkursową kryteriach oceny kandydatów, uzyskanym miejscu na liście rankingowej wraz z punktacją oraz zaprotokołowane uwagi komisji dotyczące spełniania przez kandydata wymagań i kryteriów oceny.

Zamknięcie postępowania konkursowego bez rozstrzygnięcia

W przypadku braku kandydatów spełniających warunki formalne, przewodniczący komisji konkursowej zamyka postępowanie konkursowe, sporządza protokół i niezwłocznie zawiadamia dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej o wynikach wstępnego postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku nieosiągnięcia przez żadnego z kandydatów minimalnego progu 51% maksymalnej liczby punktów, przewodniczący komisji zamyka postępowanie konkursowe, sporządza protokół i niezwłocznie zawiadamia dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej o wynikach wstępnego postępowania konkursowego.

W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata, braku kandydatów spełniających warunki formalne lub nieosiągnięcia przez żadnego z kandydatów minimalnego progu 51 % maksymalnej liczby punktów, dziekan wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej może ponownie ogłosić konkurs bez konieczności występowania o zgodę.

Informowanie kandydatów o wynikach konkursu

Przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia kandydatów o wyniku postępowania konkursowego w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym (list, mail, fax, itp.).

Unieważnienie konkursu

Rektor unieważnia konkurs, który został przeprowadzony z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przeprowadza się konkursu w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego:

 • skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum Łukasiewicz, instytutem Sieci Łukasiewicz albo zagraniczną instytucją naukową;
 • będących beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
 • na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
  • ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  • przez inny podmiot przyznający grant.

Nie ma obowiązku przeprowadzania konkursu w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego:

Do zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego w ramach wewnętrznej procedury awansowej, przeniesienia na stanowisko w innej grupie pracowników oraz ponownego zatrudnienia na tym samym stanowisku na czas nieokreślony niezbędne jest spełnienie warunków zatrudnienia (wymagań kwalifikacyjnych) na poszczególnych stanowiskach, określonych w Statucie.

Zatrudnienie w trybie:

awansu wewnętrznego ponownego zatrudnienia na tym samym stanowisku na czas nieokreślony przeniesienia na stanowisko w innej grupie pracowników

jest możliwe po warunkiem, że nie jest wymagane przeprowadzenie konkursu lub jeżeli Rektor odstąpi od przeprowadzania konkursu.

Rektor wyraża zgodę na odstąpienie od konkursu w szczególności w przypadku awansu na stanowisko profesora uczelni, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych, nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego i spełniającego kryteria określone w uchwale nr 450 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez Rektora członków pierwszych rad naukowych dyscyplin (Monitor UW z 2019, poz. 197).

Warunkiem zatrudnienia w trybie jednej z ww.  procedur jest uzyskanie rekomendacji Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich, która na zasadach określonych w zarządzeniu nr zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego przeprowadza ocenę dorobku i perspektywy dalszego rozwoju nauczyciela akademickiego,  a w przypadku stanowisk profesora lub profesora uczelni – których objęcie, zgodnie ze Statutem, wymaga zaopiniowania przez Senat – dodatkowo uzyskanie pozytywnej opinii Senatu.

Kto może wszcząć procedurę?

 • Rektor z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej lub, w przypadku awansu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego i spełniającego kryteria określone w § 49 pkt. 3 Statutu UW, na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel wykonuje swoje obowiązki w rozumieniu § 114 Statutu UW.
 • Rektor na wniosek dziekana wydziału albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.

Dziekan wydziału lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej zwraca się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury (wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego).

Po otrzymaniu zgody Rektora na wszczęcie procedury, dziekan wydziału lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej kieruje sprawę do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich.

W przypadku braku zgody Rektora, dziekan wydziału lub kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej może ponowić wniosek po upływie roku, chyba że wcześniej wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie wniosku (w szczególności istotne powiększenie dorobku pracownika, otrzymanie grantu lub zmiana potrzeb naukowych lub dydaktycznych).

Komisja ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich

Komisję i jej przewodniczącego powołuje dziekan wydziału lub kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub rady ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, jeżeli regulamin tej jednostki przewiduje powołanie rady. W przypadku gdy procedura jest wszczynana z inicjatywy Rektora, Komisję i jej przewodniczącego powołuje Rektor z tym, że dziekan lub kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej może wskazać kandydatów do tej Komisji.

Komisja może mieć charakter stały albo doraźny. Minimalny skład Komisji to 5 osób, w tym:

 • co najmniej 20% składu Komisji stanowią osoby spoza wydziału lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej;
 • w przypadku stanowisk w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych dodatkowo co najmniej 20% składu Komisji stanowią osoby wskazane przez radę naukową dyscypliny, właściwą ze względu na dyscyplinę naukową, w której nauczyciel akademicki prowadzi działalność naukową.

Tryb pracy Komisji

W posiedzeniach Komisji, bierze udział co najmniej połowa jej członków, jednak nie mniej niż 5 osób, w tym co najmniej jedna osoba spoza wydziału lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej oraz co najmniej jedna osoba wskazana przez radę naukową dyscypliny. Członkowie komisji mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja, wideokonferencja).

Komisja, dokonując oceny dorobku i perspektyw dalszego rozwoju nauczyciela akademickiego, uwzględnia w szczególności:

 • obowiązujące warunki zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach nauczycieli akademickich, określone w Statucie UW i innych przepisach prawa;
 • wynik rozmowy z nauczycielem akademickim;
 • recenzje i opinie (zgodnie z poniższym rysunkiem)
STANOWISKO ZAKRES RECENCJI/OPINII RECENZENT/OPINIODAWCA
profesor w grupie pracowników dydaktycznych dorobek, doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne kierownik jednostki dydaktycznej, w której pracownik wykonuje największą liczbę godzin dydaktycznych
profesor uczelni w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych dorobek, doświadczenie i osiągnięcia (dorobek w dyscyplinie naukowej świadczący o samodzielności naukowej, doświadczenie międzynarodowe, doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, znaczne osiągnięcia dydaktyczne, uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej) co najmniej dwaj recenzenci posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej jeden spoza Uniwersytetu; recenzentów wskazuje Komisja 
profesor uczelni w grupie pracowników dydaktycznych dorobek, doświadczenie i osiągnięcia (znaczący dorobek naukowy, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, popularyzacji naukowej oraz działalności organizacyjnej; osiągnięcia w zakresie inicjowania i kierowania przedsięwzięciami o charakterze dydaktycznym lub organizacyjnym) co najmniej jeden recenzent posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz opinia kierownika jednostki dydaktycznej, w której nauczyciel akademicki wykonuje największą liczbę godzin dydaktycznych; recenzentów wskazuje Komisja
adiunkt, starszy asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych osiągnięcia naukowe i doświadczenie dydaktyczne opinia wskazana przez dziekana wydziału lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej opiniodawcy
adiunkt, starszy asystent w grupie pracowników dydaktycznych wysokie umiejętności dydaktyczne (potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet studenckich i nagrody za działalność dydaktyczną) opinia kierownika jednostki dydaktycznej, w której nauczyciel akademicki wykonuje największą liczbę godzin dydaktycznych
asystent w grupie pracowników dydaktycznych przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia zajęć opinia kierownika jednostki dydaktycznej, w której nauczyciel akademicki wykonuje największą liczbę godzin dydaktycznych

 

Wymóg posiadania tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nie dotyczy recenzentów mających wybitny dorobek naukowy i zatrudnionych w uczelniach lub instytucjach zagranicznych.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może wystąpić o dodatkowe opinie.

Komisja podejmuje decyzje w sprawie udzielenia rekomendacji zatrudnienia na danym stanowisku albo braku takiej rekomendacji bezwzględną większością głosów.

Przewodniczący Komisji przekazuje dziekanowi wydziału lub kierownikowi ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej pisemną informację o wyniku prac Komisji wraz z protokołem (sekretarz sporządza protokół z przebiegu prac Komisji).

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są w następujących grupach stanowisk:

 • pracowników administracyjnych,
 • badawczo – technicznych,
 • bibliotecznych,
 • działalności wydawniczej,
 • informatyków,
 • instruktorów,
 • inżynieryjno – technicznych,
 • muzealników,
 • obsługi,
 • ochrony,
 • kierowców,
 • robotników.

Stanowiska pracy, w tym stanowiska kierownicze oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, określa Regulamin wynagradzania na UW.

Rektor –  organ jednoosobowy Uniwersytetu. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów.

Rektora Uniwersytetu wybiera Kolegium Elektorów. Rektorem może być osoba, która:

1) spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 Ustawy:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

2) ma co najmniej stopień doktora habilitowanego;

3) jest zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni (warunek ten musi być spełniony od dnia rozpoczęcia kadencji.

Kadencja Rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został wybrany.

Prorektor – funkcja kierownicza na Uniwersytecie; powoływany przez Rektora. Kadencja prorektora wynosi cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyboru Rektora.

Prorektorem może być osoba:

 • mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • która nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowały z tymi organami;
 • zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni lub mająca stopień doktora habilitowanego.

Powołanie prorektora, do którego obowiązków należą sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub z samorządem doktorantów.

Prodziekan ds. studenckich – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Prodziekana ds. studenckich powołuje Rektor w przypadku, w którym wydział organizuje i realizuje kształcenie na kierunku lub kierunkach studiów. Do powołania prodziekana ds. studenckich wymagana jest zgoda właściwego samorządu studenckiego.

Prodziekanem ds. studenckich może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • posiada co najmniej stopień doktora i jest zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Kadencja prodziekana ds. studenckich wynosi cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 października roku wyborów Rektora.

Dziekan – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Dziekan jest kierownikiem wydziału. Dziekana powołuje Rektor na wniosek kolegium elektorów wydziału. Kandydatem na dziekana może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • jest zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni lub ma stopień doktora habilitowanego.

Kadencja dziekana trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów Rektora.

Dyrektor kolegium – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Dyrektor kolegium kieruje kolegium studiów – jednostką organizacyjną Uniwersytetu, która organizuje kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów. Dyrektora kolegium studiów powołuje Rektor w uzgodnieniu z samorządem studenckim i po zasięgnięciu opinii dziekanów właściwych ze względu na dyscypliny wiodące, w ramach których organizowane są kierunki studiów w danym kolegium. Dyrektorem kolegium może być osoba spełniająca warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • ma co najmniej stopień doktora;
 • jest zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

Kadencja dyrektora kolegium wynosi cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 października roku wyborów Rektora.

Dyrektor kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Dyrektor kolegium kieruje kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych – jednostką organizacyjną Uniwersytetu, która organizuje studia na kierunkach przyporządkowanych do co najmniej sześciu dyscyplin naukowych wchodzących w zakres co najmniej dwóch dziedzin, w sposób umożliwiający uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na więcej niż jednym kierunku studiów. Dyrektora kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych powołuje Rektor w uzgodnieniu z samorządem studenckim po zasięgnięciu opinii Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. Dyrektorem kolegium może być osoba spełniająca warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • posiada co najmniej stopień doktora;
 • jest zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

Kadencja dyrektora kolegium wynosi cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 października roku wyborów Rektora.

Dyrektor szkoły doktorskiej – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Dyrektor kieruje szkołą doktorską – jednostką organizacyjną Uniwersytetu, która organizuje kształcenie doktorantów w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych, w których Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Dyrektora szkoły doktorskiej powołuje Rektor w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu doktorantów spośród kandydatów wyłonionych w konkursie. Kandydatem na dyrektora szkoły doktorskiej może być osoba, która musi spełniać następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora; wymóg posiadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora nie dotyczy osób posiadających wybitny dorobek naukowy prowadzących badania naukowe za granicą.

Kadencja dyrektora szkoły doktorskiej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora.

Dyrektor ds. kształcenia – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Dyrektora ds. kształcenia powołuje Rektor w przypadku, w którym ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna organizuje i realizuje kształcenie na kierunku lub kierunkach studiów. Do powołania dyrektora ds. kształcenia wymagana jest zgoda właściwego samorządu studenckiego.

Dyrektorem ds. kształcenia może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • posiada co najmniej stopień doktora i jest zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Kadencja dyrektora ds. kształcenia wynosi cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 października roku wyborów Rektora.

Kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej powołuje i odwołuje Rektor na zasadach określonych w regulaminie tej jednostki.

Kierownik jednostki wspólnej – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Kierownik jednostki wspólnej powoływany jest na zasadach określonych w porozumieniu tworzącym jednostkę.

Kanclerz – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Kanclerz jest kierownikiem administracji ogólnouniwersyteckiej. Kanclerza, którego kandydatura została wyłoniona w drodze konkursu, powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. Warunki i tryb konkursu oraz skład komisji konkursowej określa Rektor.

Kwestor – funkcja kierownicza na Uniwersytecie. Kwestor jest zastępcą kanclerza i głównym księgowy Uniwersytetu. Rektor powołuje i odwołuje kwestora na wniosek kanclerza lub z własnej inicjatywy, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj.